Општи услови за купување и преддоговорно информирање на потрошувачите

 

Почитувани Потрошувачи,

 

Ве молиме внимателно прочитајте ги Општите услови за купување и преддоговорно информирање на потрошувачите пред да купите. Во процесот на купување на Електронската платформа Ananas.mk, Вие се согласувате со овие услови за купување и преддоговорните информации (во натамошниот текст: Општи услови и преддоговорни информации), со што потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и прифатиле.

 

Општите услови за купување и преддоговорните информации ги регулираат условите за купување преку електронската платформа ananas.mk (во натамошниот текст: Платформа), правата и обврските на потрошувачите и другите прашања важни за функционирање на Платформата во рамките на Друштво за производство, трговија и услуги АНАНАС МК ДOOEЛ Скопје,  со седиште на адреса ул. Столтенбергова бр. 4, ла.В/ДП1 Центар 1000 Скопје , е-пошта: (support@ananas.mk), која е заведена во Регистарот на деловни субјекти на 16.02.2009 година со матичен брoj: 6457789, ЕДБ: 4057009500533, регистрирана дејност 46.19 Посредување во трговијата со разновидни производи (во натамошниот текст: Ананас, Друштвото, Платформата или Ние). 

Платформата е посредник во продажбата на стоки и услуги помеѓу потрошувачот и трговецот, а при нарачка на стоката преку Платформата, потрошувачот склучува договор со трговецот, односно влегува во купопродажен однос со трговецот. Трговците кои продаваат стоки и услуги преку Платформата се деловни субјекти (правни лица и претприемачи) кои со Ананас склучиле Договор за посредување при продажба на стоки и услуги и за поврзани услуги. Општите услови за купување и преддоговорно информирање на потрошувачите се во согласност со Законот за заштита на потрошувачите, Законот за електронска трговија, Законот за трговија, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Законот за платежни услуги и платни системи и Законот за давање на финансиски услуги на далечина. Купувањето направено преку Платформата претставува склучување договор на далечина. Кога потрошувачот купува преку Платформата, Општите услови и преддоговорните информации се составен дел на тој договор.

 

Општите услови за купување и преддоговорно информирање ги вклучуваат следните информации и известувања кои се од важност за потрошувачите:

 • Упатство за купување на платформата ananas.mk
 • Испраќање на Спецификација на нарачката, Потврда за купување и други документи на е-адреса
 • Откажување на нарачката од страна на потрошувачот
 • Процесот и фазите на купување на Платформата ananas.mk
 • Плаќање на платформата

Платежни трансакции и соработка со Банка 

 • Термини и нивно значење
 • Начин и јазик на комуникација
 • Изјава за конверзија
 • Купување за подарок
 • Бесплатна достава
 • Начин и рок на достава
 • Достава од магацинот на Ананас
 • Достава од магацинот на трговецот
 • Законска одговорност на трговецот за сообразност
 • Трговска гаранција
 • Приговори на потрошувачите
 • Право на предомислување и повлекување од договорот за купопродажба
 • Враќање на парите на потрошувачот во случај на повлекување од договорот за купопродажба
 • Исклучоци од правото на повлекување од договорот за купопродажба
 • Неуспешна достава
 • Заштита на авторските и сродните права и други права на интелектуална сопственост
 • Забрана за злоупотреба на Платформата
 • Примање на комерцијални пораки
 • Решавање на спорови
 • Вонсудско решавање на потрошувачки спорови
 • Заштита на лични податоци
 • Валидност и измена на Општите услови за купување и преддоговорно информирање на потрошувачите

 

Упатство за купување на платформата ananas.mk

 

Потрошувачот може да купи на платформата како регистриран корисник (регистрација преку е-пошта, регистрација со Google налог или Facebook налог) или како гостин-корисник, при што ги остава своите податоци неопходни за реализација на купувањето, односно достава на стоката. Регистрацијата е бесплатна и на потрошувачот му овозможува одредени поволности, како што се: заштеда на време (побрзо купување секој следен пат, зачувување на адресата за достава за идни купувања), овозможување целосен увид во статусот на нарачката, со полесен пристап и преглед на сите претходни нарачки и Потврди за купувања, можност за креирање листа на желби итн. Исто така, купувањата на Платформата може да се направат со помош на агентите од Центарот за корисници на Ananas, со повикување на бројот 080044400  и избирање на опцијата 2 или по пат на chat преку официјалните профили на Facebook и Instagram. Во случај на телефонски нарачки на производи од Платформата, потрошувачот изрично се согласува дека нарачката на Платформата ќе биде направена во негово име од агент на Центарот за корисници на Ananas, на кого потрошувачот е должен да му соопшти информации релевантни за креирањето и реализација на нарачката. Исто така, потрошувачот изречно се согласува на овој начин нарачаниот производ да биде доставен на адресата на потрошувачот, како и плаќањето да се изврши во готовина при доставата.

 

На платформата не е дозволено купување во својство на правно лице или претприемач.

Доколку купувањето е направено со платежна картичка на компанија/претприемач, во тој случај Платформата, како и Банката не се одговорни за даночните и другите законски обврски кои ја придружуваат платежната трансакција и основната правна активност врз основа на која се врши трансакцијата, ниту било кои други даноци и/или оптоварувања кои можат да настанат при давање услуги/достава на стоки.

 

Во процесот на купување, потрошувачот изјавува дека е запознаен и се согласува со Општите услови за купување и преддоговорните информации и Политиката за приватност. По завршувањето на процесот на нарачка на стоката, потрошувачот на e-mail (e-адреса) добива Спецификација на нарачката. Оваа е-порака е потврда дека нарачката е обработена и понатаму се процесуира и не претставува склучување на договор за продажба на стока. Кога ќе се потврди дека стоката нарачана од потрошувачот е достапна во магацинот, односно кога курирската служба ќе ја подигне стоката за достава до потрошувачот, нарачката ќе биде потврдена и потрошувачот ќе добие Потврда за купување на e-mail (e-адреса), и тогаш се смета дека договорот за купопродажба е склучен. Согласно важечката регулатива пратката со производот/ите ќе биде снабдена од страна на трговецот со соодветна документација согласно позитивните прописи од областа на готовинските плаќања. Може да се случи одреден производ да го нема на залиха, за што потрошувачот ќе биде информиран. Платформата нема да биде одговорна пред потрошувачот доколку се случи одреден производ да не биде достапен во магацинот во дадено време.

 

Купувањето на одредени, специјално означени производи на Платформата може да го направат само возрасни потрошувачи. При нарачка на посебно означените производи, потрошувачот е должен да потврди дека е полнолетен. Не е дозволено купување или достава на специјално означени производи од малолетни потрошувачи. Платформата не е одговорна за купување на специјално обележани производи од потрошувачи кои не се полнолетни.

 

Испраќање потврди и други документи преку е-пошта

 

Со оставање на e-mail адреса, потрошувачот дава согласност на e-mail адресата односно по електронски пат да му се достави Спецификација на нарачката, Потврда за купување за купените производи, како и други документи поврзани со купопродажниот договор (Општи услови и преддоговорно информирање, формулари за барања за повлекување од договорот и сл.). Во одредени случаи и во согласност со регулативата како и процесите воспоставени на Платформата, потребната документација согласно позитивните прописи од областа на готовинските плаќања на трговецот ќе се достави до потрошувачот во печатена форма во пратката заедно со производот/ите, а потрошувачот е свесен и се согласува дека во овие ситуации, покрај документите кои ги добива по електронски пат, потребната документација согласно позитивните прописи од областа на готовинските плаќања која е обврска на трговецот ќе ја добие во печатена форма. 

Ананас ќе комуницира со потрошувачот преку е-mail, преку известувања кои ќе се објавуваат на Платформата, а во посебни случаи и телефонски. 

 

Откажување на нарачката од страна на потрошувачот

 

Потрошувачот има право да ја откаже нарачката се додека нарачката не биде во магацинот подготвена за достава. Откажувањето на нарачката може да се направи преку Платформата, на страницата за нарачки и приговори или преку контакт формата на страницата за Корисничка поддршка, односно со кликнување на полето „Напиши ни“. Нарачката може да се откаже и телефонски, со повик на 080044400 и со избирање на опција 3, се додека нарачката не биде подготвена за испраќање. Во случај на откажување на нарачката, потрошувачот добива известување дека неговата нарачка е откажана, а претходно резервираните средства ќе бидат ослободени.

 

Опис на производот и продажната цена

 

Описот на производот, односно неговите основни карактеристики и продажната цена се истакнати до сликата на секој производ, додека информациите за трговецот може да се најдат на линкот до производот. Обврска на трговецот е да ги опише производите што е можно подетално, за да му обезбеди на потрошувачот оптимално ниво на информации за производот. Платформата не гарантира дека прикажаните податоци и сликите на производите се 100% точни и сигурни и без грешки. Доколку доставениот производ не се совпаѓа со описот на Платформата, потрошувачот може да поднесе приговор.

 

Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите, обврска на трговецот е да ја истакне продажната цена на недвосмислен, јасен, лесно видлив и читлив начин директно до приказот или описот на производот, како и да се придржува до истакнатите цени и услови на продажба. Сите цени на производите прикажани на Платформата се конечни и вклучуваат ДДВ. Цените се наведени и се наплаќаат во денари. Трошоците за достава не се вклучени во цената, туку се наплаќаат дополнително и зависат од тежината на пратката.

 

Процесот и фазите на купување на Платформата ananas.mk

 

1. Нарачување на производи преку платформата

-доколку потрошувачот го избрал начинот на плаќање „плаќање со платежна картичка на Платформата“ средствата на потрошувачот за вкупната нарачка се резервираат на неговата платежна картичка,. Во случај трговците да не можат да обезбедат достава на нарачаната стока, износот на вредноста на производите што недостасуваат му се ослободува на потрошувачот и износот на разликата во трошоците за достава се ослободува на потрошувачот; 

-доколку потрошувачот го избрал начинот на плаќање „во готовина при достава“ на курирската служба, плаќањето ќе се изврши на лице место во готовина, при подигнување на нарачката;

 

 

2. Издавање Потврда за купување за сите производи од нарачката и задолжување на платежната картичка на потрошувачот (доколку плаќањето е извршено со платежна картичка на Платформата);

 • збирот на вкупниот износ одПотврдите за купување се пренесува на наменската сметка за заштита на паричните средства на корисниците во Банката.

 

3. Распоред на средствата наплатени од потрошувачите

 

-Платформа – посреднички надомест;

-Трговец - малопродажната вредност на производот намалена за посредување и надоместок за достава на производот.

-Курирска служба - надоместок за достава на производот

 

Плаќање на платформата

 

Производите кои ги нарачува преку Платформата, потрошувачот може да ги плати:

 

1. Со платежна картичка на Платформата (Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club) - доколку потрошувачот ја избере опцијата за плаќање со картичка, потрошувачот треба да ги внесе податоците од платежната картичка на означената безбедна форма на страницата. Доколку трансакцијата е извршена, потрошувачот ќе добие известување за успешна резервација на неговите средства во износ на креираната нарачка. Со прифаќање на овие Општи услови  и преддоговорни информации, потрошувачот се согласува дека во моментот на креирање на нарачката ќе му бидат резервирани средства во висина на креираната нарачка, како и дека неговата платежна картичка ќе биде задолжена за износ од сметката за реализираното купување. За потрошувачите кои се регистрирани корисници, постои опција за зачувување на користената платежна картичка на нивната корисничка сметка. Во моментот кога курирот ќе ја подигне пратката заради достава до потрошувачот и ќе се издаде Потврдата за купување , резервираните средства ќе бидат повлечени од картичката, односно тогаш се извршува картичната трансакција со дебитирање на сметката на картичката на потрошувачот. Информациите за платежните картички се чуваат на безбедна и заштитена страница во криптирана форма и не се достапни за другите страни во процесот на плаќање. Податоците за платежна картичка не и се достапни ниту во еден момент на Платформата, вклучително и ситуацијата кога регистрираниот корисник ја зачувува користената платежна картичка на неговата корисничка сметка. При внесување на податоците за платежните картички, доверливите информации се пренесуваат преку јавна мрежа во заштитена (криптирана) форма со употреба на протоколот SSL и системот PKI, како моментално најсовремена криптографска технологија. Во случај на враќање на средствата на потрошувач кој извршил плаќање со платежна картичка, делумно или во целост, (приговор, повлекување од купување, неуспешна достава итн.), враќањето ќе се изврши на картичката, т.е. тековна сметка на потрошувачот со негова претходна согласност. Во тој случај, потрошувачот е должен на Платформата да и открие личен податок - бројот на сметката, за да се изврши враќањето на парите. Во врска со обработката на личните податоци, Ве молиме посетете ја нашата Политика за приватност, која е достапна на Платформата

 

Потрошувачот може да регистрира повеќе различни платежни картички со кои ќе плаќа при купувањето на Платформата. При регистрацијата се прави проверка на валидноста на картичката и самиот потрошувач. По успешната верификација, картичките стануваат достапни за употреба на профилот на потрошувачот во делот „Платежни картички“.

 

2. Плаќање на рати

 

Секоја трансакција со Diners Club картичка на Ананас МК е автоматски поделена на 6 рати.

 

3. Плаќање во готовина при достава

 

Производите се доставуваат до купувачите преку курирската служба на Платформата или други курирски служби со кои Платформата има потпишано договор за деловна соработка. Договорот за деловна соработка ги дефинира правата и обврските на секоја од страните, кои се рефлектираат во времето и начинот на достава, обврските на курирските служби да известуваат за преземените пратки/производи, како и начинот на пренос/уплата на средствата добиени од потрошувачите врз основа на доставени пратки/производи.

 

По приемот на стоката доставена од страна на курирската служба, потрошувачот го плаќа во готовина износот на доставената пратка наведен во Потврдата за купување, која се доставува до потрошувачот по електронски пат.

 

Курирската служба ја собира готовината и го уплаќа износот на собраните средства на својата сметка отворена во банка. Курирската служба секојдневно составува извештај кој го испраќа до Платформата за претходниот ден, во кој е дадена спецификацијата на доставените пратки, како и износот на паричните средствата што ќе бидат трансферирани најдоцна наредниот работен ден од сметката на курирска служба на наменска сметка за заштита на парични средства на корисници на Платформата отворена кај деловна Банка. По испраќањето на извештајот, курирска служба е должна веднаш да го префрли износот на средствата наведен во извештајот од својата тековна сметка на наменската сметка за заштита на парични средства на корисници на Платформата отворена кај деловн Банка.

 

Платежни трансакции и соработка со Банка 

 

Во процесот на извршување на платежните трансакции, како давател/и на платежни услуги се јавува/ат банки, и тоа (1) банки во кои курирските служби имаат отворено свои сметки за прием на готовина и понатамошен трасфер на паричните средства по налог на курирската служба до наменската сметка на Ананас (Платформата), (2) банката која на Ананас му отвора и одржува наменска сметка за заштита на парични средства на корисници и која ги обезбедува услугите за прифаќање парични  средства од платежни трансакции, прием на парични средства од други сметки отворени кај истата или кај други банки и понатамошен трансфер на парични средства по налог на Ананас на тековните сметки на Конечните приматели на стредствата: Трговците, Платформата и Курирските служби и (3) банки во кои Конечните приматели на средства имаат отворено свои сметки за прием на на паричните средства.

Како даватели на платежни услуги можат да се јават и банки во кои потрошувачот има отворено своја смета и во случаи на враќање на средствата за прием на тие средства.

Извршувањето на платежните трансакции давателите на платежни услуги го вршат согласно Договорот склучен со имателите на сметки, релевантната регулатива и нивните внатрешни правила на работење. 

 

Ананас е овластен од трговците и курирските служби да прифати плаќања во нивно име за нивните производи и/или услуги и средствата од плаќањата да ги пренесе на нивни сметки, согласно нивните меѓусебни договори и овие општи услови за купување и преддоговорно информирање на потрошувачите.

При купувањето на Платформата, потрошувачот експлицитно се согласува и ја овластува Ананас Платформата да го прифати неговото плаќање на средствата во име на трговците и курирските служби и да го пренесе соодветно на нивни сметки. Со креирање на нарачката, потрошувачот дава своја согласност за извршување на платежна трансакција во согласност со условите што му се презентирани во овие Општи услови и преддоговорни информации. Нарачката може да се откаже , односно извршувањето на трансакција може да се повлече преку Платформата, до моментот кога потрошувачот е известен по е-пошта дека неговата нарачка е спакувана и подготвена за испраќање, и најдоцна во рок од три работни дена од денот на започнувањето на нарачката

 

Заради исполнување на овие овластувања Ананас Платформата ќе ја користи посебната наменска сметка за заштита на парични средства на корисници отворена и одржувана од НЛБ Банка ад Скопје со седиште во Скопје, ул ул. Мајка Тереза бр.1, Општина Центар, ЕМБГ: 4664531, ЕДБ: 4030993191133 (во натамошниот текст: Банка);

 

Извршувањето на платежни трансакции од страна на Банката подразбира:

- услуги на прифаќање безготовински начини на плаќање со потрошувачки платежни картички на Платформата преку електронски канали поддржани од Банката, и примање на средствата на посебната наменска сметка за заштита на парични средства на корисниците на Платформата отворена кај Банката  (во натамошниот текст: наменска сметка). 

-услуги на примање на парични средства од тековните сметки на курирските служби на наменската сметка 

-услуги на пренос на парични средства од наменската сметка, на тековните сметки на крајните приматели на средствата и/или потрошувачите во случаи на враќање на средствата, а согласно налог од Платформата.

 

Преносот на средства од наменска сметка за заштита на парични средства на корисници на Ананас Платформата на сметките на крајните приматели на средствата се врши врз основа на налози дадени од Платформата до Банката, а согласно условите на склучената/ите купопродажна/и трансакција/ии за кои се врши плаќањето.За целите на префрлање средства на платежните сметки на трговците и по потврдената достава на производот до потрошувачот и согласно договoреното со трговците и курирската служби, Платформата, во име и за сметка на потрошувачот/ите, доставува налози до Банката за пренос на средствата. 

 

Доколку во временскиот период во кој средствата се на наменска сметка за заштита на парични средства на корисници (во рокот од 14 дена кога потрошувачот има законско право на повлекување од купопродажниот договор во текот на кој тие сè уште не се префрлени на тековните сметки на Конечните приматели на средствата), постои барање за враќање на средствата на потрошувачот врз основа на прифатено повлекување од купувањето, прифатен приговор на потрошувачите итн., Платформата иницира постапка за забрзано враќање на средствата, земајќи ги предвид економските интереси на потрошувачите и корисничкото искуство при купувањето на Платформата. Откако ќе се префрлат средствата на сметка на трговецот, трговецот ги враќа средствата на потрошувачот во роковите утврдени со закон.

 

Со префрлање на средства на сметката за плаќање, трговецот го добива износот на средствата врз основа на продажба на производи/услуги на Платформата, намален за износот на посредничкиот надомест на Платформата (провизија за посредување во трговијата на Интернет платформата) и за износот на надоместокот за достава на производи за курирските служби.

 

За нарачка во вредност над 2.000.00 Евра во денарска противвредност, доколку се работи за еднократно плаќање, плаќањето може да се изврши само со платежна картичка на Платформата. Невозможно е да се нарачаат производи со вредност поголема од наведената со помош на агентите на Ananas Customer Center, со јавување на бројот 080044400. Доколку се работи за неколку поврзани плаќања во период од еден работен ден од извршувањето на претходното плаќање, чиј збир ја надминува вредноста од 2.000.00 Евра во денарска противвредност, Банката има право да одбие извршување на налогот доколку средствата се платени во готовина, како и да побара стоката да се плати безготовинскисо платежна картичка на Платформата. Платформата е должна да дава извештаи по барање на Банката, а според кои ќе се следат потенцијално поврзани и/или сомнителни трансакции.

 

На овој начин потрошувачот се информира за можноста за проверка на платежните трансакции, како поединечни, така и потенцијално поврзани трансакции, и за тоа дека е должен да достави копија од неговиот личен документ и/или кој било друг документ или изјава поврзана со купувањата направени преку Платформата на барање на Платформата.

 

Платформата е должна да ја проследи целата потребна документација до Банката, која го применува Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам со цел следење и запознавање на клиентот и контрола на извршувањето на платежните трансакции. Банката го задржува правото да го прекине извршувањето на платежните трансакции во случај на сомнителни трансакции или недоставување на потребната документација од страна на Платформата.

 

Термини и нивно значење

 

Термините во овој документ го имаат следново значење:

Интернет Платформата (engl. market place) е „Онлајн продажен простор“ односно виртуелна продавница овозможена со користење на софтверско решение на Ананас, како организатор на Интернет платформата  а кое им овозможува на потрошувачите да купуваат производи или услуги, односно трговците да рекламираат и продаваат производи/услуги на ananas.mk платформата.

 Потрошувач е секое физичко лице кое набавува стоки или користи услуги за целите што не спаѓаат во рамките на неговата трговска, деловна, занаетчиска или професионална дејност;  со користење на платформата ananas.mk.

„Трговец“ е физичко или правно лице кое снабдува стоки или дава услуги, односно истите ги нуди, преку платформата која дејствуваа во негово име или за негова сметка, за целите на неговата трговска, деловна, занаетчиска или професионална дејност, без оглед дали е во јавна или во приватна сопственост;  

Платежна трансакција е парична трансакција за производи или услуги сторена со употреба на платежна картичка од страна на потрошувачот или плаќање за производи и услуги од страна на потрошувачот во готовина при достава,  пренос на средствата на наменската сметка за заштита на парични средства на корисниците на Платформата отворена кај деловната Банка и понатамошно префрлање на средствата на тековните сметки на примателите.

Платежна картичка е вид на платен инструмент кој му овозможува на плаќачот да иницира трансакција со дебитна или кредитна картичка и којшто може да се користи од имателот за плаќање на стоки и услуги на Платформата;

„Платен налог“ е секоја инструкција од плаќач или примач до својот давател на платежни услуги со која се бара извршување на платежна трансакција; 

Крајни приматели на средствата, во смисла на одредбите на овој документ, се крајните корисници на средствата, имено Трговецот врз основа на продажба на производи/услуги на Платформата, Платформата во однос на подреднички надоместоци врз основа на услугите/активностите, обезбедени на Платформата (провизија за посредување во трговијата на Платформа) и Курирските служби во однос на надоместок за достава на производи.

Единствениот знак за идентификација значи комбинација од букви, бројки и/или симболи кои Платформата ги одредува за потрошувачот и кој се користи за недвосмислена идентификација на тој корисник и/или неговата корисничка сметка;

Сметката е посебна наменска сметка за заштита на парични средства на корисници на Платформата отворена кај НЛБ Банка АД Скопје. Во согласност со Договорот склучен со платформата  Банката обезбедува  заштитита на средствата до моментот на префрлање тие средства на крајните приматели на средствата. Банката ќе ги изврши платните налози и платежните трансакции согласно Договорот склучен со платформата, релевантната регулатива и нејзините внатрешни правила на работење.

 

Начин и јазик на комуникација

 

Комуникацијата за време на траењето на договорниот однос, усно и писмено, што вклучува употреба на електронски средства за комуникација. се одвива на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на територијата на Република Северна Македонија и неговото писмо, што не ја исклучува можноста од истовремена употреба и на други јазици. За сите видови приговори и поплаки, потрошувачот/плаќачот и корисникот на средства/трговецот/курирската служба се обраќаат до Платформата, која е задолжена за понатамошна комуникација со другите учесници со цел да се реши приговорот.

 

 

Изјава за конверзија

 

Сите плаќања ќе се вршат во локалната валута на Република Северна Македонија – македонски денари (МКД). За информативно прикажување на цените во други валути се користи средниот курс на Народната банка на Северна Македонија. Износот за кој ќе биде задолжена Вашата платежна картичка ќе биде изразен во Вашата локална валута преку конверзија во истата по курсот што го користат картичните организации, а кој не може да ни биде познат во моментот на трансакцијата. Како резултат на оваа конверзија, постои можност за мала разлика од оригиналната цена наведена на нашата платформа.

Платформата, како и преносот на податоци, се технички и електронски заштитени. Ананас користи соодветни технолошки и организациски средства за заштита на преносот и чувањето на личните податоци и плаќањата, односно има склучено договор со изведувач со цел да врши услуги за плаќање преку интернет. Внесувањето и преносот на личните податоци и податоците за бројот на картичката се заштитени во согласност со водечките безбедносни протоколи на Интернет и во согласност со PCI DSS стандардите за безбедни плаќања.

 

Купување за подарок

Потрошувачот може да купи производ на Платформата како подарок за друго лице. Во овој случај, плаќањето мора да се изврши со платежна картичка. Доколку потрошувачот не сака примачот на подарокот да добие Потврда за купување по е-пошта, тогаш ќе ја остави неговата е-маил адреса како адреса за примање на Потврдата за купувањење, а ќе ја остави адресата на лицето на кое му е испраќање на производот како адреса за достава.

 

Правила за користење ваучери на платформата

 

Доколку потрошувачот користи ваучер добиен од Ананас при купување на Платформата, потрошувачот ги прифаќа и се согласува со следните правила за користење на ваучерот: Ваучерот содржи информации за издавачот, како и паричната вредност или износот на попуст добиен со ваучерот. Ваучерот се користи како платежно средство, т.е. со ваучер потрошувачот врши уплата на Платформата или во висина на целата вредност на кошничката или во висина на дел од вредноста на кошничката. Добиениот ваучер потрошувачот може да го искористи еднаш, односно при едно купување на Платформата, без разлика дали во таа прилика нарачал еден или повеќе производи од еден или повеќе различни трговци. Доколку при купувањето за кое се користи ваучерот, потрошувачот избрал повеќе производи, паричната/процентуалната вредност на ваучерот се дели пропорционално според учеството на ценовната вредност на поединечниот производ во вкупната вредност на кошницата. Во случај на враќање на средствата на потрошувачот за купување во кое го користел ваучерот (без разлика дали рефундирањето е направено врз основа на прифатено повлекување од договорот, прифатен приговор, неуспешна достава или оштетена/изгубена пратка), на потрошувачот му се враќа сумата што ја платил, односно за сумата платена со ваучерот потрошувачот нема право на поврат.

 

Достава и пресметка на трошоци за достава

 

Производите купени на Платформата се испорачуваат исклучиво на територијата на Република Северна Македонија.

При купувањето преку Платформата, потрошувачот се согласува со висината на трошоците за достава. Трошоците за достава се прикажани во Спецификацијата на нарачката, како и на Потврдата за купување испратена до потрошувачот по е-пошта. Значи, трошоците за достава се вклучени во вкупниот износ на плаќање прикажан во Потврдата за купување, така што при преземање на пратката потрошувачот нема дополнителни трошоци за плаќање.

 

Политиката за пресметка на трошоците се заснова на тежината на пратката (кг).

 

Доколку сите производи од една нарачка се испорачуваат од еден магацин во една пратка, цената за достава на таа пратка се пресметува според нејзината вкупна тежина. Исто така, постои можност производите од еден магацин да бидат доставени во форма на пратка која содржи повеќе пакети.

 

Доколку производите од една нарачка се испорачуваат од различни магацини, тие ќе бидат доставени преку неколку пратки, а цената за достава на секоја пратка ќе се пресметува според тежината на секоја поединечна пратка.

 

Цената на достава на поединечна пратка ќе биде распределена на секој производ во пратката пропорционално на неговата тежина (кг), т.е. со учество во вкупната тежина на пратката, што е прикажано на спецификацијата на нарачката.

 

Пратките со димензии 90x90x90cm се сметаат за негабаритни.

Максималната димензија на габаритните пратки (кои ги надминуваат димензиите од 90x90x90cm) не смее да надминува три метри (300cm) и нивната маса е максимум 10kg. Таквата пратка е предмет на дополнителен надомест за достава по тежина за пратки со стандардна големина.

 

Бесплатна Достава

 

За сите корисници на Ананас МК, доставата ќе биде белсплатна за првите два месеци од денот на лансирање.

 

Начин и рок на достава

 

Кога нарачува производ, потрошувачот 

 - Ја избира адресата на која сака да биде доставен производот (домашна адреса, адреса на канцеларија итн.). Доставата вклучува испорака до адресата на потрошувачот, за одредени габаритни производи, вклучува и достава преку прагот. Доставата не вклучува склопување, монтажа и поставување на уредот, отстранување на стариот уред, отстранување на амбалажата, приклучување на електрична мрежа, инсталации за вода и гас, отстранување на блокадите од машините за перење итн.

 

Рокот за достава на производот на адресата на потрошувачот се пресметува од моментот на потврдување на нарачката, а статусот на пратката може да се следи преку страницата Нарачки и приговори. На денот кога курирската служба ќе ја преземе пратката, потрошувачот добива известување по е-пошта дека пратката е преземена од курирската служба  и кога може да очекува достава. Доставата се врши секој работен ден во период од 08:00 до 17:00 часот.

 

Доколку нарачаните производи се испраќаат од различни магацини, нарачката ќе биде поделена на неколку пратки, што ќе резултира со различно време на достава.

 

Достава од магацинот на Ананас

Секој производ означен со значката „Ананас директ“се наоѓа во магацинот на Ананас, што обезбедува побрза и поповолна достава. Секоја „Ананас директ“ нарачка направена до 19:00h ќе има прв обид за достава во текот на наредниот работен ден. На денот кога курирот ќе ја преземе пратката, потрошувачот ќе добие на е-mail известување дека пратката е преземена. На денот на доставата, курирската служба ќе го контактира потрошувачот заради подигање на пратката.

 

Достава од магацинот на трговецот

Стоката што не се наоѓа во магацинот на Ананас ќе бидат доставена директно од магацинот на трговецот. Времето за достава е помеѓу 2 и 4 дена.

Кога станува збор за достава на пакети со тежина поголема од 30 кг, без разлика дали се испорачуваат од магацинот на Ананас или од магацинот на трговецот, може да има отстапувања од наведените рокови на достава, односно, рокот на достава може да биде подолг од наведениот.

 

 

Правна одговорност на трговецот за сообразност и обврска за замена со друга стока 

 

1. Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите, трговецот кој ги продава производите на потрошувачот одговара за сообразноста на производите во период од две години од денот на доставата на производот. Платформата, како посредник во продажбата, не презема обврски кои произлегуваат од правната одговорност на трговецот врз основа на усогласеноста на производите со договорот.

Трговецот е одговорен за несообразност на доставената стока со договорот доколку:

 

 • Несообразноста постоела во моментот на нејзиното предавање на потрошувачот, без оглед дали трговецот за тоа знаел, односно има законска одговорност за сообразност на стоката.
 • Несообразноста се појавила по предавањето na стоката на потрошувачот, ако истата е последица од причина што постоела пред предавањето.

Нема да се смета дека потрошувачките стоки не се во сообразност со купопродажниот договор ако, во времето на склучувањето на договорот, потрошувачот бил посебно информиран дека одредени карактеристики на стоката отстапуваат од објективните барања за сообразност и потрошувачот изрично се согласил со тоа отстапување при склучување на договорот.


Стоката е во сообразност доколку кумуулативно ги исполнува следните:

а) субјективни барања:

-да е со опис, квантитет, квалитет и да поседува функционалност, компатибилност, интероперабилност и други карактеристики, како што се предвидени со договорот;

-да е погодна за посебната намена за којашто потрошувачот ја набавува, за што трговецот знаел во моментот на склучување на договорот и истото го прифатил;

-да е испорачана со сите додатоци, упатства, вклучително и за инсталација и корисничка поддршка, како што е предвидено со договорот и

-да е ажурирана и дополнета како што е предвидено со договорот.

б) објективни барања:

-каде што е применливо, е погодна за намената за којашто стоките од истиот вид вообичаено се користат, согласно со прописите на Република Северна Македонија и на Европската Унија, техничките стандарди или во отсуство на такви технички стандарди, кодексите на однесување во соодветниот сектор;

-каде што е применливо, го има квалитетот и одговара на описот на примерокот или моделот што трговецот му го ставил на располагање на потрошувачот пред склучување на договорот;

-каде што е применливо, е доставаена заедно со додатоци, вклучително и пакување, упатства за инсталација или други упатства, како што потрошувачот може разумно да очекува да добие и

-да биде со количина и да го покажува квалитетот и другите карактеристики, вклучително и во однос на трајноста, функционалноста компатибилноста и безбедноста  што се вообичаени за стоката од ист вид и коишто потрошувачот може разумно да ги очекува, со оглед на природата на стоките и имајќи ги предвид кои било јавни изјави за посебните својства на стоките дадени од страна на трговецот или во негово име или од други лица во претходни фази на ист ланец на договори, вклучувајќи го и производителот, особено при огласувањето или при означувањето.

 

Доколку доставената стока не е во согласност со договорот, потрошувачот кој го известил трговецот за несообразноста, директно или преку Платформата, има право да бара од трговецот да ја отстрани несообразноста, без надомест, при што може 1) да бара бесплатно отстранување на несообразноста по пат на поправка или на замена на стоките; 2) да бара сразмерно намалување на цената или 3) да го раскине договорот.

 

Потрошувачот има право да избере продавачот да ја поправи несообразноста на стоката со поправка или замена.

 

Доколку не е можно да се отстрани несообразноста со поправка или замена, потрошувачот има право да бара соодветно намалување на цената или раскинување на договорот доколку:

1) трговецот или лицето овластено од него не извршиле поправка или замена на стоката, соодветно, во разумен рок што не може да биде подолг од 30 дена од кога стоката е преземена;

2) трговецот или лицето овластено од него не извршиле поправка или замена на стоката, соодветно, без значителни непријатности за потрошувачот;

3) кога несообразноста се појавува и покрај обидот на трговецот или лицето овластено од него, соодветно, да ја отстрани несообразноста на стоката;

4) кога несообразноста е од толку сериозна природа што може да оправда намалување на цената или

5) трговецот или лицето овластено од него изјавил или е јасно од околностите, дека нема да ја отстрани несообразноста на стоката во разумен рок или без значителни непријатности за потрошувачот.

 

 

Потрошувачот има право да бара замена, соодветно намалување на цената или да го раскине договорот поради истиот или друг недостаток на сообразност што се појавува по првата поправка, а повторната поправка е можна само со изречна согласност на потрошувачот.

Ако несообразноста се појави во рок од шест месеци од датумот на пренесување на ризикот на потрошувачот, потрошувачот има право да избере помеѓу барањето несообразноста да се поправи со замена, соодветно намалување на цената или да изјави дека го раскинува договорот, додека отстранувањето на несообразноста е можна со поправка со изречна согласност на потрошувачот.

 

2. Трговецот има обврска на барање на потрошувачот кој кај него има купено стока, а што не е соодветна во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини, истата да ја замени со стока што има соодветен квалитет, освен во случај на стока изработена по нарачка од потрошувачот.Трговецот ќе изврши замена доколку барање од страна на потрошувачот му е доставено на трговецот во рок од 15 дена сметано од денот кога стоката му е предадена на потрошувачот.  Замената на стоката со соодветен квалитет се врши ако стоката не била употребувана, ако се сочувани нејзините изглед, употребни својства, пломби и фабрички означувања, како и сметката што на потрошувачот му била издадена заедно со стоката.  Ако во моментот на поднесувањето на барањето од страна на потрошувачот трговецот нема соодветна стока, во смисла на стока што ќе одговара на неговите потреби, потрошувачот има право, по свој избор да бара:

1)    да го раскине договорот и да бара враќање на платениот износ или

2)    да ја замени стоката со друга соодветна стока кога трговецот ќе  располага со таква стока.

Трговецот е должен да го извести потрошувачот кој барал замена на стоката дека располага со таква стока во рок што не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето за замена на стоката. 

 

 

Трговска гаранција

 

Трговска гаранција со гарантен лист подразбира обврска на трговецот или на производителот да гарантира за исправното функционирање на потрошувачките стоки во текот на определено време, сметајќи од нивното предавање на потрошувачот. Tрговецот и производителот се обврзани со одредбите и условите предвидени во гарантниот лист и во поврзаното огласување на потрошувачките стоки достапно пред или во моментот на склучување на договорот. Гаранцијата не ги исклучува или влијае на правата на потрошувачот во однос на сообразноста на производот со договорот.

Гарантниот лист е документ во писмена или електронска форма или на друг постојан носител на евиденција, кој ги содржи сите информации наведени во член 111 од Законот за заштита на потрошувачите. Трговецот е должен да му го предаде гарантниот лист на потрошувачот доколку производот се продава со гаранција. Со прифаќање на овие Општи услови за купување и преддоговорно информирање на потрошувачите, потрошувачот се согласува дека, за производите за кои добива гаранција, гарантниот лист ќе му биде доставен во електронска форма по е-пошта.

Платформата, како посредник во продажбата, не презема обврски кои произлегуваат од одговорноста на гарантот кон потрошувачот врз основа на договорната гаранција.

 

Приговори на потрошувачите

Потрошувачот може да поднесе приговор за стоката купена на Платформата по електронски пат преку Платформата на страницата за нарачки и поплаки или преку контакт формата на страницата за поддршка на корисници, односно со кликнување на полето „Напиши ни“, како и телефонски на 080044400 и избирање на опцијата 4. Со ова не се ускратува правото на потрошувачот да поднесе приговор директно до трговецот од кој го купил производот.

Со поднесувањето на приговорот, потрошувачот има обврска да обезбеди доказ за купување (документација согласно позитивните прописи од областа на готовинските плаќања,спецификација на нарачка, потврда за купување) и по можност да обезбеди фотографии од приговараниот производ.

 

Потрошувачот изјавува приговор за остварување на своите права по основ на несообразност, барање за замена, гаранција, како и поради неправилно пресметана цена, оштетување на пратката при транспорт и сл. Кога станува збор за остварување права од гаранцијата, потрошувачот може да поднесе приговор до трговецот во рокот за одговорност на трговецот (продавачот) врз основа на несообразност, а по истекот на тој рок, приговорот се поднесува до издавачот на гаранцијата. Кога потрошувачот поднесува приговор преку Платформата, Платформата електронски го потврдува приемот на приговорот до потрошувачот, односно го соопштува бројот под кој е поднесен приговорот и автоматски го доставува приговорот до трговецот.

 

Обврска на трговецот е да одговори на приговорот на потрошувачот во рок од 15 дена од денот на приемот на приговорот. Одговорот на трговецот на приговорот содржи одлука дали да се прифати приговорот, образложение доколку не го прифати приговорот и доколку го прифати потрошувачкиот приговор, конкретен предлог за разрешување на приговорот во кој е предвиден рок што не може да биде подолг од еден месец од приемот на потрошувачкиот приговор. Имено, доколку приговорот на потрошувачот биде прифатен, рокот за решавање на приговорот е 15 дена од денот на поднесувањето на приговорот или 30 дена за технички производи и мебел.

При обработката на личните податоци на потрошувачот, трговецот постапува во согласност со прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци.

 

Трговецот е должен да постапи согласно предлогот за решавање на приговорот, доколку претходно добил согласност за тоа од потрошувачот. Роковите започнуваат да течат од денот на изјавување на приговорот. Рокот за решавање на приговорот завршува кога потрошувачот ќе го добие одговорот на трговецот на приговорот, со вклучен предлог за решавање на приговорот, а рокот за постапување согласно предлогот за решавање на приговорот продолжува да тече од денот кога трговецот ќе ја добие согласноста на предлогот за решавање на приговорот од страна на потрошувачот. Потрошувачот е должен да одговори на одговорот на трговецот најдоцна три дена по приемот на одговорот на трговецот. Доколку потрошувачот не се изјасни во предвидениот рок, ќе се смета дека не се согласува со предлогот на трговецот за решавање на приговорот.

Доколку е потребно да се достави производот, во врска со кој е приговорот до трговецот за да се утврди оправданоста на приговорот, се смета дека приговорот е примен и законските рокови започнуваат од моментот кога производот, во врска со кој е приговорот, е пристигнат на адресата на магацинот од каде е доставен.

Доколку трговецот од објективни причини не е во можност да го задоволи барањето на потрошувачот во договорениот рок, должен е да го извести потрошувачот за продолжување на рокот за решавање на приговорот и да го определи рокот (кој нема да биде подолг од 8 дена) во кој ќе го реши, како и да добие согласност од потрошувачот, што е обврзан да го евидентира во евиденцијата на примените поплаки.

Потрошувачот го губи правото на приговор во случај на несоодветно ракување и користење на производот или склопување на производот што не е во согласност со упатството за употреба/монтажа, како и во случај да се изврши поправка или обид за поправка од неовластени лица/службеници.

 

Приговори наредниот работен ден од денот на доставувањето

Кога потрошувачот поднесува приговор наредниот работен ден од денот на доставата и приговорот се однесува на тоа  дека доставениот производ е оштетен при транспорт, трговецот се известува за приговорот и приговорот се препраќа до курирската служба. Курирската служба доаѓа на адресата на потрошувачот со цел да ја утврди фактичката состојба и да направи извештај. Доколку е потребно, курирската служба го зема производот за дополнително утврдување и проценка на настанатата штета. Поради оваа причина, пратката не треба да се препакува, туку да се остави како што пристигнала. Доколку се утврди одговорност на курирската служба за губење или целосно или делумно оштетување на производот, потрошувачот ги остварува своите права согласно Законот за поштенски услуги.

Во законскиот рок од 8 дена, корисничката поддршка на Ananas, по комуникацијата со курирската служба и трговецот, го известува потрошувачот за исходот од приговорот, односно одговорот на трговецот, и тоа:

1) Дека приговорот е прифатен во целост или делумно и кои конкретни предлози за решавање на приговорот ги предложил трговецот:

 • замена на производот;
 • намалување на цената (враќање на потрошувачот делумен износ од малопродажната вредност);
 • раскинување на договорот и враќање на средствата на потрошувачот во целосниот износ на малопродажната вредност на производот со придружните трошоци за достава;
 • поправка (ако потрошувачот се согласи).

Приговорот се смета за решен доколку потрошувачот прифатил еден од предлозите за решавање на приговорот.

 

Ако приговорот е решен:

 • при раскинување на договорот и враќање на средствата на потрошувачот во целосниот износ на малопродажната вредност на производот со придружните трошоци за достава, враќањето се врши на картичката на потрошувачот или на тековната сметка на потрошувачот со согласност на потрошувачот;
 • со намалување на цената и враќање на делумна сума од малопродажната вредност на потрошувачот, со согласност на потрошувачот се врши враќање на картичката или тековна сметка на потрошувачот;
 • со замена на производот се доставува друг производ до потрошувачот бесплатно, а приговорениот производ го подига и доставува курирска служба;
 • со поправка со согласност на потрошувачот, приговорениот производ се поправа и се доставува до потрошувачот, без дополнителни трошоци за потрошувачот.

 

2) Доколку приговорот е одбиен –

Во овој случај, потрошувачот ги сноси трошоците за враќање на бараниот производ на неговата адреса. Враќањето на производот го врши курирска служба. Рокот во кој потрошувачот може да се согласи да го преземе огласениот производ е 15 дена од денот на приемот на одговорот на приговорот. По истекот на наведениот рок, Платформата и трговецот не се одговорни за приговорениот производ, ниту пак се обврзани да го чуваат производот.

Доколку трговецот го одбие приговорот, должен е да го извести потрошувачот за можноста за вонсудско решавање на спорот и за надлежните органи за вонсудско решавање на потрошувачки спорови.

 

Приговор поради нецелосна достава

Доколку потрошувачот не ја добие целосната нарачка за која платил со платежна картичка (на пример, недостасува еден производ), потрошувачот има право да бара враќање на средствата за тој производ, како и соодветниот дел од износот на доставата. Исто така, потрошувачот може да побара производот што недостасува дополнително да му биде доставен, а притоа потрошувачот не ги сноси трошоците.

 

Приговор поради недоставување

Доколку пратката не е доставена до потрошувачот (на пример, нарачаниот производ е изгубен/оштетен при транспорт), потрошувачот има право да поднесе приговор и да побара враќање на средствата за уплатениот производ и трошоците за достава.

 

Приговор поради достава на погрешен производ

Доколку погрешен производ е доставен на потрошувачот, потрошувачот има право да поднесе приговор и да побара враќање на парите и трошоците за достава.

 

Приговор поради несообразност

Приговори поради несообразност на доставениот производ потрошувачот може да поднесе во рок од две години од датумот на достава на производот. Платформата автоматски ги проследува примените приговори за несообразност до трговецот. 

Одговорот на трговецот на приговорот може да биде дека:

 1. приговорот е прифатен - во овој случај, трошоците за преземање на приговараниот производ се на товар на трговецот. 

Ако приговорот е решен:

-со раскинување на договорот, обврска на трговецот е да ги врати парите на потрошувачот во целосниот износ на малопродажната вредност на производот со придружните трошоци за достава;

-со замена, обврска на трговецот е да достави производ за замена на потрошувачот на свој трошок;

-со намалување на цената, обврска на трговецот е да врати сразмерен дел од малопродажната вредност на потрошувачот, како и да му го врати огласениот производ на свој трошок;

-поправка со согласност на потрошувачот, обврска на трговецот е да го поправи производот и да го достави поправениот производ до потрошувачот, без дополнителни трошоци за потрошувачот.

 

 1. приговорот е одбиен- во овој случај, трошоците за враќање на приговорениот производ се на товар на потрошувачот. Враќањето на производот го врши курирска служба. Рокот во кој потрошувачот може да се согласи да го преземе приговорениот производ е 15 дена од денот на приемот на одговорот на приговорот. По истекот на наведениот рок, ниту Платформата ниту трговецот не се одговорни за приговорениотт производ, ниту се обврзани да го чуваат производот.

 

Согласно одредбите од Законот за заштита на потрошувачите, сите трошоци потребни за усогласување на стоката со договорот, особено трошоците за труд, материјал, наплата и достава, се на товар на трговецот. Затоа, доколку приговорот се прифати како основан, трговецот ги сноси трошоците за преземање на приговараниот производ од потрошувачот, дијагностицирање на дефектот/дефектот и трошоците за повторно доставување на нов производ или поправен приговаран производ (доколку потрошувачот побарал поправка).

Кога тоа е применливо, горенаведените одредби во врска со одговорот на трговецот по приговор поради несообразност, ќе се применуваат и при одлучувањето по барањето за замена. 

 

Приговор во врска со трговската гаранција

 

Во случај на приговор поради договорна гаранција, потрошувачот му се обраќа на трговецот доколку го поднесе приговорот во рокот во кој трговецот е одговорен за сообразноста на стоката, а по истекот на тој рок приговорот го поднесува на давателот на гаранцијата.

 

Сите приговори поврзани со правни или материјални недостатоци или несообразност на продадените стоки и/или услуги на онлајн продажното место или на Платформата нема да се сметаат за приговор во смисла на Законот за платежни услуги и платни системии ќе се реши во директна врска помеѓу примачот на плаќања и плаќачот (трговец и потрошувач) во согласност со позитивните прописи кои го регулираат прометот на стоки и услуги.

 

Приговори во врска со извршување на платежна трансакција

За сите приговори и поплаки во врска со извршувањето на платежна трансакција, потрошувачот се обраќа на Платформата, која е задолжена за понатамошна комуникација со другите учесници со цел да се реши приговорот. Покрај Платформата, потрошувачот може да контактира и со својата деловна банка, т.е. до банката што ја издава платежната картичка. На барање на банката, која ги прифаќа платежните картички ќе продолжи со приговорот во согласност со правилата на картичните организации. Банката е должна во договорените рокови да ги достави бараните податоци за платежната трансакција по која е поднесен приговор.

 

Право да се предомислите и да  се повлечете  од купувањето

 

Потрошувачот кој направил онлајн купување преку платформата ananas.mk има законско право да се предомисли и да се повлече од договорот за во рок од 14 дена од денот на доставата и да го врати купениот производ без објаснување и дополнителни трошоци, освен трошоците за враќање на производот.

Потрошувачот го остварува правото да се повлече од договорот со изјава што може да ја даде или испрати на посебен Образец за повлекување од договорот што му е доставен на потрошувачот електронски (по е-пошта) при купувањето, или на друг недвосмислен начин. Потрошувачот го испраќа пополнетиот и скениран формулар за повлекување на е-маил адресата: support@ananas.mk Потрошувачот може да се повлече од купувањето едноставно преку Платформата на страницата за нарачки и приговори или преку контакт формата на страницата за Поддршка на корисници, односно со кликнување на полето „Напиши ни“. Барање за повлекување може да се поднесе и со јавување на телефонскиот број 0800 44400 и со избирање на опцијата 4. Со ова не се одзема правото на потрошувачот да испрати изјава за повлекување на купувањето директно до трговецот од кој ја купил стоката. По добивањето на барањето за повлекување, Платформата ќе му испрати на потрошувачот потврда за прием.

Обврска на потрошувачот е да го врати производот без одлагање, а најдоцна во рок од 14 дена од денот на испраќањето на формуларот за повлекување. Потрошувачот го враќа производот на адресата на испраќачот наведена на етикетата за адреса која се наоѓа на транспортното пакување на пратката. 

Ако поради некоја причина адресата е нечитлива по отворањето на пратката, потрошувачот може да контактира за информации за адресата со повик на 0800 44400, избирајќи ја опцијата 4, или може да се контактира електронски преку страницата за поддршка на корисници. Во случај да се вратат повеќе производи, од различни трговци, треба да се користи идентификацискиот број по трговец, или оној што дошол во кутијата или оној што му е доставен на потрошувачот преку поддршката за корисници. Доколку се врши враќање на адресата на магацинот на Ананас и доколку е можно да се пакуваат производите на различни трговци во една кутија, важно е кутијата да содржи идентификациски број за секој од трговците.

Трошоците за враќање на производите во случај на повлекување на купувањето ги сноси потрошувачот. Доставата на производите од потрошувачот може да ја изврши курирската служба ангажирана од Ананас.

Потрошувачот има обврска да го врати производот/ите во неоштетена состојба, во оригинална фабричка неоштетена амбалажа, со сите делови, неоштетена етикета, декларација и целосна документација што ја добил со производот (на пр. упатство за употреба/монтажа, гарантен лист, итн.). Потребно е потрошувачот да ја пакува стоката на пропишан или вообичаен начин за да избегне оштетување, што подразбира ставање на пратката во соодветно пакување (плик, кутија и сл.) за да се обезбеди содржината на пратката. При пакувањето потребно е да се земе предвид природата на предметната стока, т.е. транспортните карактеристики на предметите што се враќаат. Ако неколку ставки се испратени во една кутија, важно е тие да се одделат една од друга. Кревките предмети треба да се одделат едни од други и од аглите, страните, горниот и долниот дел на кутијата. Секој предмет треба да има 5 cm слободен простор од ѕидовите на кутијата и да биде обложен со обична или фолија со меурчиња. Ова го спречува оштетувањето што може да настане од предмети кои се допираат еден со друг од вибрации или удари што може да се појават однадвор. За горенаведеното обезбедување на пратката за понатамошен транспорт, потрошувачот може да ја користи амбалажата во која му е доставена пратката.

 

По приемот на вратениот производ ќе се утврди дали производот е исправен и неоштетен. Потрошувачот е единствено одговорен за намалената вредност на производот што се јавува како резултат на ракување со производот на начин кој не е соодветен, односно го надминува она што е неопходно за да се утврди природата, карактеристиките и функционалноста на стоката.

 

Обврска на трговецот е да му го врати на потрошувачот износот на малопродажната цена на купениот производ/ите и придружните трошоци за достава, најдоцна во рок од 14 дена од денот на добивањето на формуларот за повлекување. Трговецот може да го одложи враќањето на парите додека не ја прими пратката што треба да се врати или додека потрошувачот не обезбеди доказ дека ја испратил пратката назад.

 

Доколку се утврди дека производот е неисправен или оштетен до тој степен што производот не може повторно да се продаде, враќањето на парите на потрошувачот ќе биде одбиено и курирската служба ќе му го врати производот на потрошувачот на негов трошок. Рокот во кој потрошувачот дава согласност да го преземе производот е 15 дена од денот на приемот на известувањето дека повлекувањето од договорот не е одобрено. По истекот на наведениот рок, Платформата и трговецот не се одговорни за производот, ниту се обврзани да го задржат производот.

 

Враќање на парите на потрошувачот во случај на повлекување од договорот за купопродажба

Во случај на повлекување од договорот за купопродажба од страна на потрошувачот, рефундирањето на потрошувачот ќе се изврши со враќање на паричните средства на картичката на потрошувачот. Доколку повратот на овој начин не е изводлив, средствата ќе се уплатат на тековната сметка по претходна согласност на потрошувачот.

 

Исклучоци од правото на повлекување од договорот за купопродажба

Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите, потрошувачот нема право да се повлече од договорот доколку се работи за:

 

 • договори за услуги кога услугата е целосно извршена, но доколку од договорот за потрошувачот произлегува обврска за плаќање само доколку извршувањето започнало со претходна изрична согласност на потрошувачот и со негово изрично прифаќање дека го губи правото на повлекување од договорот, откако договорот е целосно извршен од страна на трговецот;
 • договори за набавката на стоки или услуги чијашто цена зависи од колебањата на финансиските пазари врз кои што трговецот нема влијание, а што можат да настанат за време на рокот за повлекување од договорот;
 • договори за набавка на стоки изработени по спецификација на потрошувачот или на стоки што се очигледно прилагодени на потрошувачот (на пример, производи специјално дизајнирани за потрошувачот како што се боење чаши, маици со слика или натпис според желбите на потрошувачот);
 • договори за набавка на лесно расипливи стоки или на стоки со краток рок на траење (на пример, достава на намирници, храна и пијалоци како и сите други производи кои се лесно расипливи стоки или на стоки или имаат краток рок на траење);
 • договори за набавка на на оригинално затворени стоки што не се погодни за враќање поради хигиенски причини или заштитата на здравјето, а се отворени по испоракат (на пример, достава на козметика, парфеми, додатоци, долна облека, костими за капење и слични производи);
 • договори за набавка на стоки што според нивната природа по испораката нераздвојно се мешаат со други артикли;
 • договори за набавка на алкохолни пијалоци чијашто цена е договорена во моментот на склучување на договорот за продажба, а чија што испорака може да се изврши дури по 30 дена и чијашто вистинска вредност зависи од колебањата на пазарот врз кои што трговецот нема влијание;
 • договорите каде потрошувачот посебно побарал посета од страна на трговецот за целите на извршување итни поправки или одржување со тоа што, кога при таквата посета трговецот извршува услуги што се дополнителни во однос на оние што потрошувачот посебно ги побарал или му биле испорачани со дополнителни стоки што не се заменски делови нужни за поправката или одржувањето, правото на повлекување на договорот се применува на овие дополнителни услуги или стоки;
 • договори за набавка на затворени аудио и видео снимки, како и на компјутерски програми што се отворени по испораката;
 • договори за набавка на весници, периодични изданија или ревии, со исклучок на договорите со претплата за набавка на ваквите изданија;
 • договори за обезбедувањето на услуги на сместување, кога не е за потребите на домување, на превоз на стоки, на услуги на закуп на автомобил, на угостителски услуги или услуги во врска со активностите во слободно време, ако со договорот се предвидува одреден датум или рок за извршување и
 •  договорите за снабдување на дигитални содржини и дигитални услуги, кога истите не се снабдуваат на траен носач и тоа кога извршувањето на договорот е започнато, а од договорот за потрошувачот произлегува обврска за плаќање, само доколку:

а) потрошувачот дал претходна изрична согласност да се започне со исполнување на

договорот во текот на периодот за повлекување;

б) потрошувачот изрично прифатил дека со ова го губи правото на повлекување од

договорот и

в) трговецот ги обезбедил: потврдата за претходната изречна согласност и прифаќањето на потрошувачот за извршување на договорот за снабдување со дигитална содржина, кога истата не се снабдува на траен носач, при што потрошувачот, во согласност со одредбите Законот за заштита на потрошувачите со кои се уредуваат договорите на далечина и договорите вон деловните простории на трговецот, го губи правото на повлекување. и (2)   потврдата за претходната изречна согласност и прифаќањето на потрошувачот за извршување на договорот за снабдување со дигитална содржина, кога истата не е наведена на траен носач, при што потрошувачот, согласно со одредбите од Законот за заштита на потрошувачите, го губи правото на повлекување.

 

 

Неуспешна достава

Доколку потрошувачот одбие да ја прими пратката, таквите ситуации претставуваат неуспех да се достави пратката до потрошувачот. Неуспешната достава резултира со враќање на пратката на адресата на испраќачот (до складиштето на Ананас или во магацинот на Трговецот, во зависност од тоа од каде потекнува пратката) и ангажирање на курирска служба од Ананас, за целите на враќањето. Во случај на неуспешна достава, потрошувачот кој го платил купувањето со платежна картичка има право на враќање на средствата.

 

Заштита на авторските и сродните права и други права на интелектуална сопственост

 

Ананас има ексклузивни авторски права на платформата ananas.mk, како и на одредени елементи што ја сочинуваат, како што се текст, визуелни и аудио елементи, визуелен идентитет, податоци и бази на податоци, програмски код и други елементи. Искористувањето на споменатите предмети со авторски права, без изречна претходна писмена согласност од Ананас, ќе се смета за повреда на авторското право и во тој случај Ананас ќе биде овластен да ги користи сите расположливи правни средства со цел заштита на правата.

Не е дозволено да се менува содржината на Платформата на кој било начин, ниту да се репродуцира или јавно прикажува, изведува, дистрибуира или на друг начин да се користи за јавни или комерцијални цели. Доколку корисникот сака да ја користи содржината објавена на оваа Платформа за цели различни од оние наведени овде, тој треба да ја контактира Платформата заради добивање дозвола.

Платформата содржи и елементи кои содржат ексклузивни авторски права и други права на интелектуална сопственост на други лица. Другите лица имаат единствена одговорност за содржината на споменатите елементи, без разлика што таквата содржина е на Платформата. Во согласност со Законот за електронска трговија и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Ананас, како пренесувач на рекламни пораки и давател на услуги на информатичкото општество, не е одговорен за содржината на испратената порака и нејзиното упатување бидејќи не:

1) го иницирал преносот; 

2) извршил избор на податоци или документи што треба да се пренесат;

3) ги исклучил или ги промени податоците во содржината на пораката или документите;

4) го избрал примачот на пренос.

 

Доколку го остави својот коментар, преглед, евалуација на производи и/или услуги, фотографија, итн. на Платформата, со прифаќање на овие Општи услови и преддоговорни информации, потрошувачот се согласува да го користи таквиот коментар, преглед, евалуација или фотографија од Ананас за маркетиншки цели.

 

Забрана за злоупотреба на Платформата

Корисникот кој пристапува до Платформата е должен да се воздржи од какво било однесување што може да претставува злоупотреба. Дејството на корисникот ќе се смета за злоупотреба или недозволено дејство доколку е спротивно на позитивните прописи, совеста и добрите деловни обичаи.

На корисниците на платформата не им е дозволено:

 • Да попречуваат и/или оневозможуваат какви било функции поврзани со безбедноста на Платформата или функции што ја спречуваат или ограничуваат употребата или копирањето на достапната содржина;
 • Да објавуваат и/или пренесуваат на Платформата било каков материјал што е заканувачки, клеветнички, непристоен, навредлив, порнографски или злоставувачки. Ова исто така важи и за материјал кој може да поттикне расна омраза, да предизвика вознемирување или какви било непријатности поради повреда на приватноста, или довербата со одредени дискриминаторски, заканувачки или провокативни коментари;
 • даваат неточни информации во врска со личните податоци;
 • користат туѓи лични податоци без согласност на субјектот на личните податоци или лажно претставуваат дека дејствуваат во име на трето лице, фирма или организација;
 • да се вклучат во какво било незаконско или противправно однесување користејќи ја Платформата;
 • да ја менуваат, попречуваат, пресретнуваат или хакираат Платформата за да ја онеспособат;
 • да користат специјализирани програми заради преземање содржини од платформата.
 • Да ги злоупотребуваат правилата и условите за купување на Платформата и промотивните акции на Платформата со цел да се добијат неоправдани придобивки за корисникот.

Во ситуации кога ќе се утврди дека нарачката на корисникот е создадена со цел да се злоупотреби Платформата, Ананас го задржува правото да ја откаже таквата нарачка.

 

Доколку било кој од наведените услови е прекршен, корисникот може да биде спречен да ја користи Платформата, на трајно или привремено ниво. Исто така, можно е да се преземат други мерки, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на поднесување соодветни поднесоци до надлежните органи.

 

Директен маркетинг

Потрошувачите кои сакаат да добиваат известувања за најновите производи, трендови и специјални понуди на Платформата можат да го сторат тоа со претплата на Билтенот Ананас на два начина:

 • при регистрација, со означување на опцијата: „Сакам да добивам известувања за најновите производи, попусти и промоции“; или
 • со внесување на e-mail адресата на дното на почетната страница, во делот „Биди во тек! “.

Потрошувачот може во секое време да ја отповика согласноста за примање директен маркетинг, а обврска на Платформата е редовно да ги проверува и прифаќа отповикувањата на согласноста испратена од потрошувачот кој не сака да прима пораки од директен маркетинг.

 

Решавање на спорови

Договорните страни се согласуваат дека одредбите од Општите услови и преддоговорните информации се толкуваат на начин што придонесува за извршување на договорните обврски за заедничка корист. Договорните страни се согласуваат да се обидат мирно да ги решат сите можни недоразбирања кои ќе настанат за време на траењето на договорниот однос. Доколку не го сторат тоа, надлежен ќе биде судот во Скопје кој ќе ги применува законите на Република Северна Македонија.

 

Вонсудско решавање на потрошувачки спорови

Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите, потрошувачот може да го реши спорот во вонсудска постапка за решавање на спорови, на начин утврден со тој Закон.

 

Заштита на лични податоци

„Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице;

„Обработка на личните податоци“ е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување;(во натамошниот текст: обработка).

За собирањето, обработката и заштитата на Вашите лични податоци, посетете ја нашата Политика за приватност која е достапна на Платформата.

 

Важење и промени на Општите услови за купување и преддоговорно информирање на потрошувачите

 

Овие Општи услови и преддоговорни информации се усвоени и стапуваат на сила на 13.06.2023 годинa.

 

Ананас го задржува правото да ги измени овие Општи услови и преддоговорни информaции во согласност со променетите деловни услови и во случај на промени на законодавната рамка.

 

Доколку некој услов или одредба од Општите услови и преддоговорните информaции станат неважечки, важењето на другите услови и одредби нема да биде доведено во прашање.

Ананас е должен да го информира потрошувачот на пригоден начин кој е непосредно и постојано достапен за промените на Општите услови и преддоговорните информaции. Во овој поглед, потрошувачите можат повремено да ја посетуваат оваа интерет страница и да проверат дали Општите услови и преддоговорните информaции можеби се променети од нивната последна посета.

 

 

Известување за колачиња

При користење на која било страница на веб-страницата ananas.mk, компанијата Ананас може да зачува одредени информации на уредот на корисникот, преку „колачиња“.