Политика за приватност

 

АНАНАС МК ДOOEЛ увоз-извоз Скопје

I Општи податоци и податоци за операторот кој обработува лични податоци

Почитуван потрошувач,

Те замолуваме внимателно да ја прочиташ Политиката за приватност пред да почнеш со купување. Во процесот на купување на интернет платформата www.ananas.mk, согласен си со Политиката за приватност и потврдуваш дека си ги прочитал и разбрал условите под кои ги обработуваме твоите лични податоци и со тоа дека ја прифаќаш оваа Политика за приватност.

(АНАНАС МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје) Друштво за производство, трговија и услуги АНАНАС МК ДOOEЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Столтенбергова бр. 4, ла.В/ДП1 Центар 1000 Скопје, со e-mail адреса: (support@ananas.mk), кое е заведено во Регистарот на деловни субјекти на 16.02.2009 година со матичен брoj: 6457789, ЕДБ: 4057009500533, регистрирана дејност 46.19 - Посредување во трговијата со разновидни производи (во натамошниот текст: „Ananas, Друштвото, платформата или Ние“), ја почитува и заштитува физичката приватност на секое лице (корисници на платформата, потенцијални корисници, претставници на продавачи или други лица - во натамошниот текст колективно: „Лице или Ти“) чии лични податоци ги собира и обработува (во натамошниот текст: „Лични податоци“).

Собирањето, обработката и чувањето на личните податоци ANANAS го врши во согласност со Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 42/20 и 294/21) (во натамошниот текст: „Закон“) .

Бидејќи сме свесни дека приватноста е важна за тебе и со цел да ја заштитиме приватноста на лицето чии лични податоци ги собираме, ја усвоивме и објавивме оваа Политика за приватност, која дефинира кои лични податоци ги собираме, на кој начин, за каква цел ние го обработуваме, како го заштитуваме, колку долго ги чуваме и, конечно, кои се твоите права во однос на твоите лични податоци. Во овој поглед, Политиката за приватност ги опишува нашите практики во врска со собирањето на лични податоци, без разлика дали ги собираме директно од тебе, од страна на трети лица, за време на твојата посета на нашата платформа, преку твојата писмена или усна комуникација со нас или од други извори. Во секој случај, доколку имаш прашања или сомнежи, слободно контактирај не во секое време на e-mail: podrska@ananas.mk или со испраќање електронско барање до нашиот офицер за заштита на лични податоци на e-mail: frosina.trajkovska@ananas.mk

Ти благодариме за довербата!

II Основни поими и Лични податоци обработени од ANANAS

„Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице;

„Обработка на личните податоци“ е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување;

„Контролор“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување; 

„Обработувач на збирка на лични податоци“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот; 

„Корисник“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, органите на државната власт и државните органи на кои им се откриваат личните податоци во рамките на посебна истрага во согласност со закон, не се сметаат за корисници, при што обработката на овие податоци од овие органи мора да биде во согласност со важечките правила за заштита на личните податоци според целите на таа обработка;

„Согласност“ на субјектот на лични податоци е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјавена волја на субјектот на личните податоци, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци;

„Нарушување на безбедност на личните податоци“ е секое нарушување на безбедноста, што доведува до случајно или незаконско уништување, губење, менување, неовластено откривање или пристап до личните податоци кои се пренесуваат, чуваат или на друг начин се обработуваат;

„Посебни категории на лични податоци“ се лични податоци кои откриваат расно или етничко потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или членство во синдикални организации, како и генетски податоци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат на здравјето или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото лице;

Ние не ги собираме твоите лични податоци од посебни категории, освен ако истите не се доброволно достапни или ако тоа од нас се бара со важечките прописи.

„Лични податоци за деца“ се однесува на лица на возраст под 14 години.

Ние не собираме лични податоци од деца. Ние собираме лични податоци на лица над 15 години само заради користење на услугите на информатичкото општество, во согласност со член 12 од Законот за заштита на лични податоци.

III Принципи на обработка на лични податоци

Имај на ум дека, во секое време, при собирање, обработка и складирање на твоите лични податоци, ние постапуваме на следниов начин:

а) Личните податоци ќе се обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен начин во однос на субјектот на личните податоци („законитост, правичност и транспарентност“),

б) Личните податоци ќе се собираат за конкретни, јасни и легитимни цели определени во оваа Политика за приватност и нема да се обработуваат на начин што не е во согласност со тие цели. Натамошната обработка за цели на архивирање од јавен интерес, за научни или историски истражувања или за статистички цели, во согласност со членот  86 став (1) од Законот, нема да се смета дека не е во согласност со првичните цели за кои се собрани личните податоци („ограничување на целите“),

в) Личните податоци ќе бидат соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои се обработуваат („минимален обем на податоци“),

г) Личните податоци ќе бидат точни и каде што е потребно ажурирани, при што ќе ги преземеме сите соодветни мерки за навремено бришење или корегирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои биле обработени („точност“),

д) Личните податоци ќе се чуват во форма која овозможува идентификација на субјектите на личните податоци, не подолго од она што е потребно за целите поради кои се обработуваат личните податоци. Личните податоци може да се чуваат подолго од нивниот рок на чување ако се обработуваат само за целите на архивирање од јавен интерес, за научни или историски истражувања или за статистички цели во согласност со членот 86 став (1) од Законот, а со применување на соодветни технички и организациски мерки согласно со Законот, заради заштита на правата и слободите на субјектот на личните податоци („ограничување на рокот на чување“),

ѓ) Личните податоци ќе се обработуваат на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки („интегритет и доверливост“).

IV Лични податоци што Ананас ги собира и обработува во твое име

Личните податоци што ги собираме, обработуваме и складираме се како што следува:

 • Име и презиме;
 • пол;
 • адреса на живеење/адреса за испорака на производите и достава на фактури (улица и број, поштенски број и место);
 • адресата од која се подига производот (во случај на враќање на производот);
 • Датум и место на раѓање;
 • Е-mail адреса;
 • број на мобилен/фиксен број;
 • број на тековна сметка (во случај на враќање на производ, кога се врши поврат на тековната сметка);
 • гласовни снимки кога зборуваш со нашите вработени;
 • други лични податоци наведени во Политиката за колачиња достапни на платформата.

V Начин на собирање лични податоци

Личните податоци се собираат директно од тебе, како субјект на лични податоци или од други лица.

 1. Директно собирање на лични податоци од Субјектот на лични податоци

       а. При купување на производи

При склучување договор за купопродажба на производи со трговец, како и за потребите на склучувањето и извршувањето на договорот (вклучувајќи испорака на производи, испорака на спецификации за нарачка, потврди за купени производи, како и други документи поврзани со купопродажниот договор), испорака на известување дека пратката е подготвена за испраќање, односно подигнување на одредена адреса/локација, достава на гарантeн лист, итн.), должен си да ни ги доставиш следниве лични податоци, кои податоци ги внесуваш при купување на производот и избирање на опцијата „Продолжи без нарачка“: име и презиме, пол, адреса на живеење/адреса за испорака на стоката (улица, број на куќа, број на стан, град, поштенски број), број на мобилен телефон/број на фиксна и e-mail адреса).

Ние, како посредник во договорните односи меѓу тебе и трговецот, препраќаме одредени лични податоци до трговецот (име и презиме, адреса за испорака на производот, мобилен/фиксен телефонски број, додека e-mail адресата му ја откриваме на трговецот само во случај потрошувачот да го побара тоа и доколку тоа е неопходно за остварување на правата на потрошувачот во постапката за приговор и сл.), и на овој начин посредуваме во склучувањето и извршувањето на договорот за купопродажба на производи помеѓу тебе и конкретниот трговец. Дополнително, откриваме одредени лични податоци (име, презиме, пол, адреса на живеење) на Банката (се работи за следниот давател на платежни услуги кој врз основа на договорот со Платформата обезбедува услуги во процесот на плаќање на Платформата и реализација на платежни трансакции: НЛБ Банка ад Скопје со седиште во Скопје, ул. Мајка Тереза бр.1, Општина Центар, ЕМБС: 4664531, ЕДБ: 4030993191133 (Банка) заради реализација на платежни трансакции, како и рефундирање средства на потрошувачот. Во таа насока, со прифаќање на оваа Политика за приватност, потрошувачот се согласува дека наведените лични податоци ќе бидат доставени до Банката, која може да обработува лични податоци исклучиво заради извршување на платежни трансакции и враќање на средства на потрошувачот, а заради исполнување на законските и други прописи, особено оние кои ја регулираат дејноста на давателите на платежни услуги, што вклучува обврска за известување до државни органи, проверка на клиентите од аспект на спречување на перење пари и финансирање тероризам и управување со ризик. Конечно, на курирските служби им откриваме и одредени лични податоци (име и презиме, адреса за испорака/примање на производот, мобилен/фиксен телефонски број), за да овозможиме реализација на склучениот договор за купопродажба на производи или остварување на твооите законски права (право на повлекување од договорот и враќање на производот, остварување на права врз основа на прифатен приговор и сл.).

Во случај да сакаш производот да биде испорачан на адреса која е различна од твоајта, те замолуваме да ни ги доставиш следниве Лични податоци на лицето на кое му се доставува производот: име и презиме, адреса (ул. број на куќа, број на стан, град, поштенски број), број на мобилен/фиксен број). Исто така, во случај да сакаш да добиеш подарок ваучер што можеш да го користиш при плаќање на твојата кошничка, доколку таа опција е достапна и возможна, те молиме да ни ја дадеш твојата е-mail адреса и телефонски број, кога ќе те известиме дека е можно да се регистрираш за да добиеш ваучер (подарок). Одлуката за ова е секако исклучиво твоја и во тој случај ќе сметаме дека постои твоја согласност да го испратиме ваучерот на твојата e-mail адреса. Ќе ги складираме наведените лични податоци за наведената цел додека не ја отповикаш согласноста и во секој случај ќе бидат избришани по пет години од твојата последна активност на нашата платформа или мобилна апликација (повеќе за Согласноста и како да се отповика во остатокот од ова Политика за приватност). Имај во предвид, за да ти испратиме ваучер (подарок) со промотивен код на твојата e-mail адреса што ќе можеш да го користиш при купување на нашата платформа или мобилна апликација, должни сме да ја доставиме твојата е-адреса на нашиот деловен партнер. Во секој случај, нашиот деловен партнер не смее да ги користи твоите лични податоци за други цели (ако се користат за други цели, тие ќе се сметаат за независни контролори).

Во случај да не ни ги дадеш наведените Лични податоци, нема да можеме да го овозможиме склучувањето и извршувањето на договорот за купопродажба на производи со трговецот, кој вклучува издавање потребна документација согласно позитивните прописи од областа на готовинските плаќања, а во врска со извршениот промет на стоки и услуги.

Целта заради која ги обработуваме горенаведените Лични податоци е посредување при склучување и извршување на договорот за купопродажба на производи со трговецот.

Наведените лични податоци се чуваат во базата на податоци на Ananas пет години од твојата последна активност на платформата, како и издадената потребна документација согласно позитивните прописи од областа на готовинските плаќања, а во врска со извршениот промет на стоки и услуги, кои може да ги содржат твоите лични податоци. Личните податоци се чуваат во базата на податоци на трговецот, банката и курирската служба во согласност со нивните политики за приватност.

Имај во предвид дека бројот на платежната картичка и бројот CVV2 или CVC не се обработени од Ananas во никој случај.

б) Кога ја регистрираш твојата сметка на нашата платформа (или мобилна апликација)

Во случај да сакаш да соработуваш со нас преку регистрирање на твојата сметка на нашата платформа (или мобилна апликација), можеш да го започнеш процесот на регистрација и да ја креираш твојата сметка. Затоа, за да ја регистрираш твојата сметка, потребно е да го пополниш Формуларот за регистрација, кој е достапен на нашата платформа (или мобилна апликација). Личните податоци што ги обработуваме во овој случај се: име и презиме, пол, e-mail адреса и бројот на мобилен телефон.

Секако, доколку ја избереш опцијата за внесување и зачувување на лични податоци кои се неопходни за склучување и извршување на договор за купување на производи, во тој случај податоците ќе се собираат и обработуваат во согласност со точка а) од овој дел од Политиката за приватност.

Името, презимето, полот и e-mail адреса, како лични податоци, кои треба да се откријат за целите на регистрирање на твојата сметка на нашата платформа, односно мобилна апликација, се неопходни и ние ќе ги користиме исклучиво за да регистрираме сметка и да воспоставиме комуникација заради регистрирање сметка, додека e-mail адресата можеме да ја користиме и за целите на испраќање известувања за најновите производи, попусти,  промоци (дректен маркетинг) и за испраќање подароци (ваучери), доколку ни го дозволиш тоа, односно имаме изречна согласност од субјектот за тоа. Затоа, за целите на испраќање известувања за најновите производи, попусти и промоции, заради испраќање подароци (ваучери), не си обврзан да ни ја откриеш твојата e-mail адреса како личен податок, што ги прави предметните лични податоци опционални за наведените цели (доволно е да не го прифатиш полето за избор до кое е означено следново: „Сакам да добивам известувања за најновите производи, попусти, промоции и подароци (ваучери).“ На овој начин ние ќе знаеме дека не си ни дал согласност за обработка на лични податоци - e-mail адреса за целите на испраќање известувања за најновите производи, попусти,  промоци (директен маркетинг) и за испраќање подароци (ваучери).

Имајќи го предвид горенаведеното, имај на ум дека не си обврзан да ни дозволиш да го користиме твојот e-mail за целите на испраќање известувања за најновите производи, попусти и промоции (директен маркетинг), односно за целите на испраќање подароци (ваучери), додека тоа е за целите на регистрација на сметката (освен бројот на мобилниот телефон, кој податок не се ни открива во таа прилика).

Опционален личен податок е и Датумот за раѓање. Доколку ни откриеш такви информации, ќе сметаме дека си ни дал согласност да ти испратиме роденденска честитка.

Во секој случај, формуларот за регистрација содржи известување кои лични податоци се неопходни (име и презиме, пол и e-mail адреса) и кои лични податоци можеш да ни ги откриеш, или кои се опционални - e-mail адреса - заради информирање за најнови производи, попусти и промоции, односно испраќање подароци (ваучер); датум на раѓање - за испраќање роденденски честитки, доколку сакаш.

Доколку не ни ги дадеш неопходните Лични податоци, нема да можеме да ја регистрираме твојата сметка.

Целта за која ги обработуваме потребните лични податоци е да ја регистрираме твојата сметка на платформата или мобилната апликација и да обезбедиме соодветна помош во однос на твојата сметка.

Целта за која обработуваме опционални лични податоци е да испраќаме известувања за понуди, новости, дополнителни информации, тековни работи, настани и промоции што ги организираме, програми за лојалност, испраќање роденденски честитки, испраќање подароци (ваучери). Во тој случај, доколку се согласиш да ни ги откриеш личните податоци што не се неопходни, ќе се смета дека си ни дал согласност за обработка на личните податоци за наведените цели.

Потребните лични податоци се чуваат во нашата база на податоци две години од твојата последна активност на твојата сметка, додека опционалните лични податоци се чуваат додека не се отповика твојата согласност и во секој случај, тие се бришат по пет години од твојата последна активност на твојата сметка.

в) Кога ги остваруваш твоите законски права (право на повлекување од договорот и враќање на производот, право на поднесување приговори, право на откажување на нарачката итн.)

Согласно Законот за облигационите односи и Законот за заштита на потрошувачите, во случај на склучување на договор за продажба на производи со трговец, имаш различни законски права (право на откажување од договорот, право на поднесување приговор и сл.) Во овој поглед, и со цел да ти овозможиме да ги оствариш твоите права и да те информираме дека го добивме твоето барање за остварување на твоите законски права, без разлика дали си ја регистрирал твојата сметка на нашата платформа или не, треба да ги откриеме твоите лични податоци, имено: име и презиме; пол; број на мобилен/фиксен број; адреса на живеење/адреса од која се подига производот (улица и број, поштенски број и место), e-mail адреса, како и број на твојата тековна сметка. Во тој случај, ќе му го откриеме бројот на твојата тековна сметка на трговецот, заради враќање на средствата, како и твоето име, презиме и адреса.

Горенаведените лични податоци што ни ги откриваш заради остварување на твоите законски права ќе му бидат откриени на трговецот со цел да постапи по твоето барање (e-mail адресата му ја откриваме на трговецот само во случај потрошувачот да го побара тоа и ако потребно е остварување на правата на потрошувачот во постапката за приговор и сл.)

Целта поради која ги обработуваме горенаведените Лични податоци е да овозможиме остварување на твоите законски права (право да се повлечеш од договорот, право да поднесеш жалба итн.) и да те известиме дека го добивме твоето барање поврзано со остварување на твоите законски права, што често вклучува враќање на стоката, односно враќање на платената цена.

Во случај да не ни ги дадеш наведените Лични податоци, нема да можеме да ти овозможиме да ги оствариш твоите законски права.

Со цел да ги оствариш твоите законски права (на пр. повлекување од договорот и враќање на производот), ние откриваме одредени Лични податоци на курирските служби (име и презиме, адреса за испорака/прибирање на производи, мобилен/фиксен телефонски број).

Горенаведените лични податоци се чуваат во нашата база на податоци две години од остварувањето на твоето законско право.

г)  Кога се пријавуваш за директен маркетинг (по пат на е-mail и/или по пат на телефонски пораки, како што се СМС пораките, пораки на whatsapp, viber)

Кога се регистрираш за директен маркетинг, во делот „Остани во тек“, ни даваш согласност да ја собереме и обработиме твојата e-mail адреса (твоите лични податоци) за целите на испраќање на newsletter. Исто така, при пријавувањето на Newsletter, можеме да ти дадеме ваучер од одредена сума (со промотивен код) и кој ќе можеш да го користиш при купување на нашата платформа или мобилна апликација, за време на периодот на важност на ваучерот.

Целта на обработката на горенаведените Лични податоци е директен маркетинг односно испраќање известувања за понуди, новости, дополнителни информации, тековни работи, настани и промоции што ги организираме, програми за лојалност, учество во наградни игри, како и за испраќање подароци (ваучери).

Наведените лични податоци се чуваат во нашата база на податоци додека не ја отповикаш твојата согласност и во секој случај се бришат по пет години од твојата последна активност на нашата платформа или мобилна апликација. Можеш да ја отповикаш твојата согласност во секое време со отповикување на согласноста на e-mail-от што ти пристигна од нас, што ти овозможува да ја отповикаш твојата согласност (отштиклирај го полето за избор). Повеќе за отповикувањето во делот VII со наслов Правна основа за обработка на лични податоци.

Имај во предвид, за да ти испратиме ваучер (подарок) со промотивен код на твојата e-mail адреса што ќе можеш да го користиш при купување на нашата платформа или мобилна апликација, должни сме да ја доставиме твојата е-mail адреса на нашиот деловен партнер. Во секој случај, нашиот деловен партнер не смее да ги користи твоите лични податоци за други цели (ако се користат за други цели, тие ќе се сметаат за независни контролори).

д)  При вклучување во Ananas + клуб

Во случај да сакаш да се вклучиш во Ananas + клубот, ќе треба да се регистрираш, во тој случај ни ги откриваш следните Лични податоци: име и презиме, пол и e-mail  (види повеќе за ова во точка б) При регистрирање на твојата сметка на нашата платформа, како и зачувување на платежната картичка на твојата сметка. Имај во предвид дека бројот на платежната картичка и бројот CVV2 или CVC не се складирани или обработени од Ananas.

Целта за која ги обработуваме наведените Лични податоци е да овозможиме вклучување во Ananas + клубот (исполнување на договорните обврски) и сите поволности што ги нуди тој пакет. Исто така, ќе ја користиме e-mail адресата за испраќање известувања за вестите на Ananas + клубот (директен маркетинг), доколку ни дадеш согласност за оваа намена.

Горенаведените лични податоци се чуваат во нашата база на податоци се додека си вклучени во Ananas + клуб, додека e-mail адресата што ја обработуваме со цел да испраќаме известувања во врска со новостите за пакетот Ananas + (директен маркетинг) ја чуваме додека не ја повлечеш твојата согласност (а најдоцна се додека си вклучени во Ananas + клуб). Можеш да ја отповикаш твојата согласност во секое време со отповикување на согласноста на e-mail-от што го доби од нас, што ти овозможува да ја отповикаш твојата согласност (отштиклирај го полето за избор). Во секој случај, освен ако не ја отповикаш согласноста, e-mail адресата се брише по пет години од твојата последна активност на твојата сметка. Повеќе за отповикувањето во делот VII со наслов Правна основа за обработка на лични податоци.

ѓ) При контактирање на нашите вработени

 • Контактирање по телефон, по e-mail пат, во делот „Пиши ни“ или на социјалните мрежи (Facebook/Instagram итн.)

Кога контактираш со нашите вработени (по телефон, по e-mail или преку социјалните мрежи) со цел да ти биде одговорено на различни прашања поврзани со производите што се нудат на нашата платформа, да го провериш статусот на пратката, да обезбедиш помош во функционирањето на самата платформа или за каков било проблем или дилеми што ги имаш (на пример, одложување на рокот за испорака на пратката, со цел да ги оствариш твоите законски права дефинирани во точка в) од оваа Политика за приватност, информации за адресата на испорака на производ во случај на враќање на производот итн.), му даваш согласност на Ananas да ги собере следниве Лични податоци (во зависност од причината за контактирање): име и презиме, пол, e-mail, адреса, број на мобилен телефон/број на фиксна телефонија, живеалиште адреса/адреса за испорака на производи.

Целта на обработката на горенаведените лични податоци е да се воспостави комуникација за да се одговори на твоите барања или да се прецизира твоето барање, односно да се провери статусот на пратката, да се обезбеди помош при активирање и функционирање на самата платформа, т.е. одговори на сите твои дилеми и барања (на пример, поместување на рокот за испорака, со цел да ги оствариш твоите законски права дефинирани во точка в) од оваа Политика за приватност, информации за адресата за испорака на производот во случај на враќање на производот и сл.)

Дополнително, во случај да сакаш да склучиш договор за купување на производи со трговец преку нашите вработени, те замолуваме да ги контактираш нашите вработени по телефонски пат. По тој повод, ги обработуваме сите горенаведени Лични податоци, заради склучување и извршување на договор за купопродажба на производи со трговецот. Целта на обработката на горенаведените Лични податоци е токму склучувањето и извршувањето на горенаведениот договор.

Обезбедувањето на горенаведените лични податоци е неопходен услов за воспоставување комуникација помеѓу тебе и Ananas, односно за склучување на договор за продажба со трговецот во твое име и за твоја сметка. Во спротивно, нема да можеме да одговориме на твоето прашање, односно нема да можеме да одговориме на твоето барање (вклучувајќи го склучувањето и извршувањето на договорот).

Исто така, со цел да го подобриме функционирањето на нашата платформа и нашата услуга, како и да докажеме дека е склучен договор за купопродажба на производи со трговецот од твое име и за твоја сметка, го снимаме твојот повик, т.е. твојот глас кога разговараш со нашите вработени, во тој случај твојот глас претставува Личен податок што го собираме, обработуваме и складираме.

Горенаведените лични податоци се чуваат во нашата база на податоци додека не ја отповикаш твојата согласност, т.е. најдоцна пет години од твојата последна активност на нашата платформа (кога основата на обработката е твојата согласност) или пет години од твојата последна активност на платформата (кога основата на обработката е склучување и извршување на договор за купопродажба на производи со трговец од твое име и за твоја сметка).

е) Кога регистрираш сметка на трговец на нашата платформа (од тебе лично или од нашите вработени)

Во случај да сакаш да соработуваш со нас и да ги направиш твоите производи достапни на нашата платформа, треба да ја регистрираш твојата сметка. Затоа, неопходно е да се пополни Формуларот за регистрација на трговец, кој е достапен на нашата платформа под името - Стани продавач.

Без оглед на тоа што може да се регистрираат само правни лица и/или претприемачи како трговци, податоците на лицата за контакт/ застапници по закон ги обработуваме заради регистрација на продавницата, односно воспоставување соработка и остварување телефонска комуникација и преку e-mail. Во таа насока, Личните податоци на лицата за контакт/застапници по закон кои ги обработуваме во тој случај се следните: име и презиме, пол, назив на позиција, e-mail адреса и број на мобилен/фиксен телефон.

Во случај да не ни ги дадеш наведените Лични податоци, нема да можеме да ја регистрираме сметката или продавницата на продавачот и со тоа, да започнеме со воспоставување на нашата соработка. Затоа, правен основ за обработка на наведените лични податоци е остварувањето на договорот за посредување помеѓу трговецот и нас.

Целта за која се собираат личните податоци на лицето за контакт/ застапник по закон на трговецот е регистрација на продавницата на трговецот на платформата, односно остварување на телефонска и e-mail комуникација, сѐ во согласност со договорот за посредување склучен меѓу трговецот и нас.

Личните податоци на лицето за контакт/застапник по закон на трговецот ќе ги чуваме во нашата база на податоци две години од последната активност на продавачот на нашата платформа, по што ќе ги избришеме.

На крај, доколку сакаш да ја обработиме e-mail адресата на лицето за контакт/правниот застапник со цел одржување на комуникација, испраќање специјални понуди, директен маркетинг – во делот "Остани во тек", покани за настани, означи го соодветното поле. Ако штиклираш, ќе сметаме дека имаме согласност да ја обработиме e-mail адресата за наведените цели. Во тој случај, ќе ги чуваме личните податоци - e-mail адресата до повлекување на согласноста, односно најдоцна пет години од твојата последна активност на нашата платформа.

ж) При пријавување на наш конкурс и испраќање на твојата биографија (CV)

Бидејќи ни го испрати твоето CV, за да аплицираш на нашиот оглас за работа или практикантска работа, ќе сметаме дека си ни дал согласност да ги обработиме доставените лични податоци за целите на евентуален ангажман и контакт во врска со евентуален ангажман.

Дополнително, доколку сметаме дека твоето CV е соодветно за работната позиција, односно ангажман во една од компаниите поврзани со нас, а од тебе сме добиле изрична согласно за тоа, можно е твоето CV да го препратиме до нашите поврзани лица на територијата на Република Северна Македонија, кои ќе го користат твоето CV исклучиво за целите на можен ангажман и контактирање во врска со можен ангажман.

Се разбира, твојата согласност можеш да ја отповикаш во секое време со испраќање електронско барање на e-mail: podrska@ananas.mk или со испраќање електронско барање до нашиот офицер за заштита на лични податоци на e-mail: frosina.trajkovska@ananas.mk

Повеќе за ова во Дел VII од оваа Политика за приватност. Меѓутоа, доколку не ја повлечеш согласноста, личните податоци што ги наведе во твојата работна биографија ќе ги чуваме во нашата база на податоци во период од пет години од датумот на прием на твоето CV, по што ќе ги избришеме.

Имај во предвид дека отповикувањето на согласноста не влијае на прифатливоста на обработката врз основа на согласност пред отповикувањето.

 з). За време на твојата посета на нашата платформа

За време на твојата посета на нашата платформа, во одредени случаи, ги собираме и обработуваме твоите лични податоци преку колачиња. Од друга страна, има колачиња кои не ги собираат твоите лични податоци. За да дознаеш повеќе детали за горенаведеното, посети ја нашата Политика за колачиња.

2. Лични податоци доставени од други лица

Има случаи кога може да ни дадеш лични податоци на трети лица, на пр. за испорака на купените производи на адреса на живеалиште на трето лице, или за испорака на промотивна понуда за која мислиш дека може да биде интересна за некој што го познаваш, во тој случај ќе сметаме дека ти си овластен од такво лице за такво дејство, односно ќе сметаме дека имаш согласност за такво дејство и во никој случај нема да сносиме одговорност за обработката на Личните податоци на трето лице.

а. Најави на социјални мрежи

Може да се случи да ги откриеш твоите лични податоци на Facebook или Google, во согласност со условите за користење и политиките за приватност од страна на трети лица, и тие лица да ги пренесат личните податоци во структурирана, вообичаено користена и електронски читлива форма на нов оператор, т.е. Ananas. Бидејќи тој пренос е направен од страна на трети лица, во согласност со нивните услови за користење и политики за приватност, ќе сметаме дека си дал согласност на тие лица да ни ги пренесат личните податоци. Така, ние нема да бидеме одговорни за обработка на личните податоци што ни се пренесени од страна на третите лица (Фејсбук или Google). Понатаму, од моментот кога ќе добиеме податоци од тие лица, ние ќе се сметаме за контролор и ние сме единствено одговорни за понатамошната обработка на Личните податоци.

Личниот податок што ни се пренесува од Facebook и Google, во согласност со нивните услови за користење и политики за приватност, е следниот: e-mail адреса.

Целта за која ги обработуваме наведените лични податоци е да ја регистрираме твоајта сметка на платформата.

Наведените лични податоци ќе се чуваат во нашата база на податоци додека не ја отповикаш согласноста, а доколку не ја отповикаш согласноста, тие ќе бидат избришани по пет години од твоајта последна активност на твојата сметка.

VI Цел на собирање и обработка на лични податоци

Целта на собирањето лични податоци е:

 • склучување и извршување на договори за купопродажба на производи;
 • извршување на платежни трансакции;
 • почитување на законските обврски на Друштвото/трговецот, односно заради остварување на твоите законски права (право на повлекување од договорот, право на приговор, право на откажување на нарачката итн.);
 • регистрација на твојата сметка на нашата платформа;
 • одговарање на твоите прашања или различни барања;
 • подобрување на функционирањето на нашата платформа и нашата услуга;
 • испраќање известувања за директен маркетинг односно специјални и персонализирани понуди, новости, актуелни настани, новости и настани што ги организираме, промоции, програми за лојалност, учество во наградни игри, испраќање роденденски честитки, подароци (ваучер);
 • овозможување користење на пакетот Ananas + клуб;
 • регистрација на продавница на трговецот;
 • e-mail и телефонска комуникација со трговецот, по регистрацијата во продавницата;
 • можен работен ангажман и контактирање во врска со можен работен ангажман (вклучувајќи и одржување на пракса);
 • други цели дефинирани во Политиката за колачиња.

VII Правна основа за обработка на лични податоци

Во согласност со принципот на законитост, ние ги обработуваме твоите лични податоци врз основа на различни основи пропишани со закон, како што е следново:

 • Твојата согласност

Твоите лични податоци добиени врз основа на твојата согласност ќе се обработуваат и чуваат во нашата база на податоци се додека постои твојата согласност, односно додека твојата согласност не биде повлечена. Можеш да ја повлечеш твојата согласност за собирање, обработка и употреба на твоите лични податоци во секое време со отповикување на согласноста на e-mail-от што го доби од нас, што ти овозможува да ја отповикаш твојата согласност (отштиклирај го полето за избор), како и со електронско барање на e-mail: podrska@ananas.mk или со испраќање електронско барање до нашиот офицер за заштита на лични податоци на e-mail: frosina.trajkovska@ananas.mk

Имај во предвид дека отповикувањето на согласноста не влијае на дозволеноста на обработка на Личните податоци врз основа на твојата согласност пред отповикувањето.

 • Извршување на договорните обврски

Друштвото собира лични податоци кои се неопходни за склучување и извршување на договорот за продажба помеѓу тебе и трговецот (вклучувајќи издавање сметки) и исполнување на преддоговорните обврски, во кој случај имаме основа за собирање, обработка и складирање на твоите Лични податоци. Исто така, ги исполнуваме нашите договорни обврски кон трговците или корисниците на Ananas + клуб.

 • Исполнување на законските обврски согласно одредбите од Законот за заштита на потрошувачите и Законот за облигационите односи

До степен до кој обработката на твоите лични податоци е неопходна за исполнување на законските обврски на компанијата/трговецот, односно обврските дефинирани со различни закони, основата за обработката на твоите лични податоци е релевантната правна регулатива (на пр. Законот за заштита на потрошувачите).

VIII Обработувачи и трети лица

Ние, исто така, ги откриваме личните податоци на одредени обработувачи, т.е. лица од трети страни: нашите поврзани страни на територијата на Република Северна Македонија, нашите вработени, трговците чии производи си ги купил на нашата платформа, маркетинг компании, компании за комуникациски услуги или компании за истражување на пазарот или задоволството на клиентите, даватели на ИТ услуги, државни органи. Дополнително, за да овозможиме функционирање на платформата, ангажираме други компании и поединци да извршуваат задачи во наше име и за наша сметка (испорака на пакети преку курир или превозник или испорака на пакети до трговци кои имаат продавница во близина на местото на испорака, испраќање пошта и e-mail, отстранување податоци што се повторуваат на списоците на потрошувачи, обезбедување помош за маркетинг, центар за повици, водење евиденција на курири и следење на пратки, плаќање за купени производи/услуги со картичка, користење на услугите на давател на платежна услуга (Банка, испорака на ваучери). Наведените трети лица имаат пристап до Личните податоци потребни за извршување на задачи за кои се ангажирани, но не смеат да ги користат за други цели (ако ги користат за други цели, ќе се сметаат за независни контролори).

Друштвото нема да ги стави твоите лични податоци достапни на други обработувачи, односно трети лица, освен во случаите наведени во оваа Политика за приватност.

IX Период на чување на личните податоци

Податоците што Друштвото ги собира врз основа на законот како правен основ, е должно да ги чува онолку долго колку што е определено со конкретен закон или друг позитивен пропис (две години од денот на остварувањето на твоите законски права, т.е. пет години од издавањето на фактурата).

Податоците што ги собира Друштвото врз основа на договорниот однос ќе ги чува се додека си корисник на Ananas + клуб, односно пет години од последната активност на потрошувачот на нашата платформа.

Податоците обработени исклучиво врз основа на твоја согласност се чуваат додека согласноста не биде отповикана, односно пет години од твојата последна активност на нашата платформа (податоците од CV-то пет години од датумот на испраќање).

X Права на лица во врска со обработката на лични податоци

Покрај правата веќе споменати во оваа Политика за приватност, како и другите права предвидени со Закон и други прописи во согласност со Законот, Лицето на кое се однесуваат личните податоци има право:

 • да побара информации дали Ananas ги обработува неговите/нејзините лични податоци и да побара пристап до тие податоци

На барање на Лицето, ќе обезбедиме информации за Личните податоци на лицето обработени од нас или нашите обработувачи, во согласност со нашите упатства, за целта на обработката на личните податоци, правната основа и времетраењето на обработката, името и адресата на обработувачот и неговите активности поврзани со обработката, околностите и влијанието врз повредата на личните податоци, како и мерките преземени за нивно отстранување, а во случај на пренос на податоци, информации за правната основа на таквиот пренос и примачот.

Ќе ти доставиме писмено изјаснување во најбрз можен рок по твоето поднесување на барањето, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Писменото изјаснување ќе биде дадено бесплатно, освен ако барањето е очигледно неосновано или претерано, а особено ако често се повторува. Во тој случај, може да ги наплатиме потребните административни трошоци за обезбедување писмено изјаснување или обработка на барањето, или може да одбиеме да го обработиме барањето.

Ние сме должни да му обезбедиме на лицето на кое се однесуваат личните податоци, на негово барање, копија од личните податоци што ги обработуваме. Може да побараме надомест на потребните трошоци за правење дополнителни копии што ги бара субјектот на податоците. Доколку барањето за копија е поднесено по електронски пат, информациите се доставуваат во најчесто користена електронска форма, освен ако Лицето на кое се однесуваат податоците побарало поинакво поднесување.

 • да побара исправка, дополнување или бришење на неговите/нејзините Лични податоци и право на приговор на обработката на податоците

Субјектот на податоците има право да се исправат неговите/нејзините неточни лични податоци без непотребно одлагање. Во зависност од целта на обработката, субјектот на податоците има право да ги пополни своите нецелосни лични податоци, што вклучува обезбедување дополнителна изјава.

Субјектот на податоците има право да побара неговите/нејзините лични податоци да бидат избришани од Ananas. Доколку ја користиш мобилната апликација, можеш да го искористиш и твоето право за бришење Лични податоци со користење на опцијата „Избриши ја твојата сметка“. Во тој случај, веднаш ќе ги избришеме сите твои лични податоци, освен оние што мораме да ги чуваме одреден временски период поради законски обврски (како што е дефинирано во оваа Политика за приватност) или оние податоци што си ги открил кога се регистрираше за директен маркетинг. Секако, по истекот на законските услови, односно по користењето на опцијата да не го добиваш нашиот директен мааркетинг, твоите лични податоци веднаш ќе бидат избришани.

Ние сме обврзани да ги избришеме личните податоци без непотребно одложување, а најкасно во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, доколку:

 • Личните податоци повеќе не се неопходни за да се постигне целта за која се собрани или обработени на друг начин,
 • Лицето ја отповикало согласноста врз основа на која е извршена обработката, а не постои друга правна основа за обработка,
 • Лицето поднело приговор за обработка,
 • Личните податоци се обработени незаконски,
 • Личните податоци мора да се избришат за да се исполнат законските обврски,
 • Личните податоци беа собрани во врска со користењето на услугите на информатичкото општество во смисла на Законот.

Ние сме должни да ги информираме сите примачи на кои им се откриени личните податоци за каква било исправка или додавање или бришење на личните податоци или ограничување на нивната обработка во согласност со Законот или барање прекумерно трошење време и ресурси. Ние сме должни да го информираме субјектот на податоци, на негово барање, за сите примачи.

 • да поднесе приговор до контролорот
 • правото на преносливост на личните податоци

Субјектот на личните податоци има право да ги прими личните податоци што претходно ни ги доставил во структурирана, вообичаено користена и електронски читлива форма и има право да ги пренесе овие лични податоци на друг контролор без мешање од наша страна, доколку кумулативно се исполнети следните услови:

 1. обработката се заснова на согласност или врз основа на договор;
 2. обработката се врши автоматски.
 3. да се ограничи обработката на личните податоци

Обработката на лични податоци може да биде ограничена од Ananas, доколку се исполни еден од следниве случаи:

 • субјектот на лични податоци ја оспорува точноста на личните податоци, во рокот што ни овозможува да ја провериме точноста на личните податоци;
 • обработката е незаконска, а субјектот на лични податоци се противи на бришење на личните податоци и наместо бришење бара ограничување на користењето на личните податоци;
 • повеќе не ни се потребни Личните податоци за да ја постигнеме целта на обработката, но субјектот на лични податоци го побарал тоа заради поднесување, остварување или одбрана на правно барање;
 • лицето на кое се однесуваат податоците поднело приговор за обработка согласно член 25 став 1 од Законот, а во тек е проценка дали правниот основ за обработка од страна на контролорот ги надминува интересите на Лицето.

Доколку смета дека тоа е оправдано во однос на конкретната ситуација во која се наоѓа, Субјектот на лични податоци има право да поднесе приговор за обработката на неговите лични податоци во било кое време, во согласност со Законот.

Субјектот на лични податоци има право да не се применува врз него/неа одлука донесена исклучиво врз основа на автоматска обработка, вклучително и профилирање, доколку таа одлука произведува правни последици за тоа лице или таа одлука значително влијае на неговата положба.

Во случај да сакаш да ги оствариш твоите права, те замолуваме да испратиш e-mail со барање на е-mail адресата: frosina.trajkovska@ananas.mk или podrska@ananas.mk, додека правото на бришење на Лични податоци, во случај на користење на мобилната апликација, може да се користи и со избирање на опцијата „Избриши сметка“.

XI Постапка во случај на повреда на Личните податоци

Доколку повредата на личните податоци може да предизвика висок ризик за правата и слободите на лицето, ние сме должни, без непотребно одлагање, да го известиме Субјектот на лични податоци за повредата што настанала и се во согласност со Закон.

Во случај на повреда на личните податоци што може да предизвика ризик за правата и слободите на лицето, Друштвото е должно да ја извести Агенцијата за заштита на личните податоци без непотребно одлагање или ако е можно во рок од 72 часа.од сознание за повредата по електронски пат на incident@privacy.mk или на https://eprijavi.privacy.mk/.

Известувањето доставено до надлежниот орган ги содржи сите информации согласно Законот и релевантните подзаконски акти.

XII Пренос на лични податоци надвор од територијата на Република Северна Македонија

Преносот на лични податоци во друга земја или меѓународна организација, без претходно одобрение, може да се изврши доколку се утврди дека таа друга земја/меѓународна организација обезбедува соодветно ниво на заштита, односно соодветни заштитни мерки, на личните податоци согласно чл. 50 од Законот за заштита на личните податоци, или, пак, истата е земја-членка на Европската Унија или Европскиот економски простор. 

Правните лица на кои компанијата им пренесува лични податоци користат јавни облак (cloud) сервери AWS лоцирани на територијата на Сојузна Република Германија и Ирска. Овие земји се членки на Европската Унија со што преносот на лични податоци на територија на истите, согласно Законот за заштита, е непречен.

XIII Линкови до веб-страници и услуги на трети страни

Нашата платформа може да содржи линкови до веб-локации на трети страни (Банка, ______________________________________ итн.) Имај вo предвид дека ние не сме одговорни за собирање, користење, одржување, споделување или откривање податоци од трети страни. Доколку обезбедиш информации за веб-локации на трети страни и ги користиш тие веб-локации, ќе важат политиките за приватност и условите за користење на тие трети страни. Ти препорачуваме да ги прочиташ политиките за приватност на веб-локациите што ги посетуваш пред да испратиш лични информации.

Со кликнување на нашата спонзорирана реклама на Facebook или Instagram, ја прифаќаш можноста податоците за твојата посета на нашата платформа да бидат обработени од гореспоменатите социјални мрежи доколку имаш сметка на нив. За да ја избегнеш оваа ситуација, те советуваме прво да се одјавиш од твоите кориснички сметки од овие социјални мрежи и дури потоа да кликнеш на врската на нашата платформа за да ја посетиш нашата платформа на една од споменатите социјални мрежи.

XIV Доверливост на личните податоци и транспарентност

Твоите лични податоци ќе се третираат како доверливи информации и Ние ќе преземеме соодветни неопходни мерки за да ги заштитиме во согласност со Законот. Пристап до нив ќе имаат само лица кои, имајќи го предвид описот на работата што ја вршат, треба да се запознаени со твоите лични податоци и само до степенот неопходен за извршување на нивната работа.

Оваа Политика за приватност е достапна на нашата платформа. Доколку одлучиме да ја промениме нашата Политика за приватност, промените ќе бидат објавени и објавени на нашата платформа.

Доколку имаш прашања или барања во врска со обработката на твоите лични податоци, слободно контактирај не 24/7 на e-mail: podrska@ananas.mk или со испраќање електронско барање до нашиот офицер за заштита на лични податоци на e-mail: frosina.trajkovska@ananas.mk.
Твој Ananas

Имај во предвид дека за да ти испратиме ваучер (подарок) со промотивен код на твојата e-mail адреса што ќе можеш да ја користиш при купувањето на нашата платформа или мобилна апликација, должни сме да ја доставиме твојата e-mail адреса на нашиот деловен партнер. Во секој случај, нашиот деловен партнер не смее да ги користи твоите лични податоци за други цели (ако се користат за други цели, тие ќе се сметаат за независни контролори).

Известување за колачиња

При користење на која било страница на веб-страницата ananas.mk, компанијата Ананас може да зачува одредени информации на уредот на корисникот, преку „колачиња“.